Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2014. godina, XVIIIsjednica IV saziva Senata Univerziteta Crne GoreI

Predsjednik Senata, prof. dr Predrag Miranović, rektor

XVIII sjednica IV saziva Senata zakazana je za četvrtak, 10 jul 2014. godine sa početkom u 10 časova.

Mjesto održavanja sjednice, Sala Senata u zgradi Rektorata, Podgorica, Cetinjska br. 2

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red VIII sjednice IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Zapisnik sa sjednice Senata od 07.07.-08.07.2014. godine [download]
 Zapisnik sa XVIII sjednice IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 
1. Imenovanje komisija za pisanje izvještaja za izbor u akademska i naučna zvanja 
 Predlog komisija-Prirodno-matematički fakultet [download]
 Predlog komisija-Filozofski fakultet [download]
 Predlog komisija-Muzička akademija [download]
 Predlog komisija-Medicinski fakultet [download]
 
2. Prijava doktorske teze i odbrana doktorske disertacije (Ocjena podobnosti doktorske teze i kandidata, odreðivanje mentora, imenovanje komisija, utvrðivanje ispunjenosti uslova i razmatranje izvještaja komisije za ocjenu doktorske disertacije) 
 Predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-PMF-Goran Šuković [download]
 Predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-Filozofski fakultet-Sanja Ćetković [download]
 Predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-Filozofski fakultet-Gordana Bojičić [download]
 Predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-Filozofski fakultet-Mirjana Popović [download]
 Predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-Filozofski fakultet-Olga Vojičić-Komatina [download]
 Predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-Filozofski fakultet-Ljiljana Mijanović [download]
 Predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-Filozofski fakultet-Milena Mrdak [download]
 Predlog teme i mentora-Filozofski fakultet-Obrad Samardžić [download]
 Predlog teme i mentora-Filozofski fakultet-Omer Koljenović [download]
 Predlog teme i mentora-Fakultet političkih nauka-Nikola Radunović [download]
 Predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-Ekonomski fakultet-Branko Bulatovic [download]
 Predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-Ekonomski fakultet-Tatjana Laković [download]
 Predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-Ekonomski fakultet-Elvira Pupović [download]
 Predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-Ekonomski fakultet-Gordana Nikčević [download]
 Predlog komisije za odbranu doktorske disertacije-Elektrotehnički fakultet-Nevena Radović [download]
 
3. Informacija Centralne komisije za upis o broju upisanih studenata na osnovne studije Univerziteta Crne Gore za studijsku 2013/14 godine (I upisni rok) [download]
 Izvjestaj Centralne komisije za upis [download]
 
4. Realizacija Internog oglasa Univerziteta za angažovanje u nastavi za studijsku 2014/2015 godinu i utvrðivanje predloga za Eksterni oglas 
 Predlozi jedinica po Internom oglasu [download]
 Interni oglas za angazovanje u nastavi za studijsku 2014/15 godinu [download]
 
5. Zahtjev za odobravanje sabatskog odsustva [download]
 
6. Predlozi jedinica za izdavanje diplome bachelor [download]
 
7. Pitanja i predlozi 
 IIzvjestaji o uspjehu u ljetnjem semestru studijske 2013/14 godine [download]
 Dopisi Senatu mr Danijele Ristić-Radojević i mr Isidore Damjanovic [download]