Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2014. godina, XXI sjednica IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore

Predsjednik Senata, prof. dr Radmila Vojvodić, rektor

XXI sjednica IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore zakazana je za četvrtak 02. oktobar 2014. godine, sa početkom u 10 časova.

Mjesto održavanja sjednice:Sala Senat u zgradi Rektorata, Podgorica, Cetinjska br. 2

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red XXI sjednice IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Zapisnik sa XX sjednice IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Zapisnik sa XIX sjednice IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Verifikacija mandata predstavnika Ekonomskog fakulteta u Senatu i Strukovnom vijeću za društvene nauke  [download]
 
1. Referati za izbor u akademska i naučna zvanja po Biltenu br. 327 i Biltenu br. 325  
 Bilten br. 327 [download]
 Izvještaj-pristupno predavanje po Biltenu br. 327 [download]
 Predlozi po Biltenu br. 327 [download]
 Bilten br. 325 [download]
 Predlozi po Biltenu br. 325 [download]
 Zahtjev za produženje izbornog perioda-prof. dr Sreten Savićević [download]
 
2. Komisije za pisanje izvještaja za izbor u akademska i naučna zvanja 
 Predlog komisija-Biotehnički fakultet [download]
 Predlog komisija-Filozofski fakultet [download]
 Predlog komisije-Metalurško-tehnološki fakultet [download]
 Predlog komisije-Pravni fakultet [download]
 Predlog komisije-Fakultet političkih nauka [download]
 Predlog komisija-Muzička akademija [download]
 Predlog komisije-Fakultet primijenjene fizioterapije [download]
 Predlog Komisije-Ekonomski fakultet [download]
 Predlog komisija-Fakultet za pomorstvo [download]
 Predlog komisije-Mašinski fakultet [download]
 
3. Doktorske disertacije (Ocjena podobnosti doktorske teze i kandidata, odreðivanje mentora, imenovanje komisija, utvrðivanje ispunjenosti uslova i razmatranje izvještaja komisije za ocjenu doktorske disertacije) 
 OBRAZAC D3:Izvještaj o ocjeni doktorske disetracije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-Mr Marijana Lazarevska-Gradjevinski fakultet [download]
 OBRAZAC D3:Izvještaj o ocjeni doktorske disetracije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-Mr Aldijana Muratović-Fakultet za sport i fizičko vaspitanje  [download]
 OBRAZAC D3: Izvještaj o ocjeni doktorske disetracije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-Mr Milos Bigovic-Ekonomski fakultet [download]
 OBRAZAC D3:Izvještaj o ocjeni doktorske disetracije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-Mr Jovan Djurasković-Ekonomskii fakultet [download]
 OBRAZAC D3:Izvještaj o ocjeni doktorske disetracije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-Mr Vladimir Ostojić-Filozofski fakultet [download]
 OBRAZAC D3: Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-Mr Branko Bulatović-Ekonomski fakultet [download]
 OBRAZAC D3:Izvještaj o ocjeni doktorske disetracije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-Mr Tanja Laković-Ekonomskii fakultet [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena ispunjenosti uslova i predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-mr Aleksandar Nikolić-Fakultet za pomorstvo [download]
 OBRAZAC D2:Ocjena ispunjenosti uslova i predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-mr Marija Mijušković-Filozofski fakultet [download]
 OBRAZAC D2:Ocjena ispunjenosti uslova i predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-mr Olga Vojičić Komatina-Filozofski fakultet [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena ispunjenosti uslova i predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-mr Milena Mrdak-Filozofski fakultet [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena ispunjenosti uslova i predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-mr Ljiljana Mijanović-Filozofski fakultet [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena ispunjenosti uslova i predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-mr Gordana Bojičić-Filozofski fakultet [download]
 OBRAZAC D2:Ocjena ispunjenosti uslova i predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-mr Sanja Ćetković-Filozofski fakultet [download]
 OBRAZAC D2:Ocjena ispunjenosti uslova i predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-mr Mirjana Popović-Filozofski fakultet [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena ispunjenosti uslova i predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-mr Marina Milić-Ekonomski fakultet [download]
 OBRAZAC D2:Ocjena ispunjenosti uslova i predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-mr Damir Šehović-Ekonomski i fakultet [download]
 OBRAZAC D2:Ocjena ispunjenosti uslova i predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-mr Julija Cerović-Ekonomski i fakultet [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena ispunjenosti uslova i predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-mr Gordana Nikčević-Ekonomski fakultet [download]
 OBRAZAC D2:Ocjena ispunjenosti uslova i predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-mr Nikola Bešić-Elektrotehnički fakultet [download]
 OBRAZAC D1: Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost teme i mentora-mr Nemanja Radojević- Medicinski fakultet [download]
 OBRAZAC D1: Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost teme i mentora-mr Nikola Radunović- Fakultet političkih nauka [download]
 OBRAZAC D1: Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost teme i mentora-mr Sanja Bogojević- Filozofski fakultet [download]
 OBRAZAC D1: Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost teme i mentora-mr Maja Sekulović- Filozofski fakultet [download]
 OBRAZAC D1: Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost teme i mentora-mr Obrad Samardžić- Filozofski fakultet [download]
 OBRAZAC D1: Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost teme i mentora-mr Omer Koljenović- Filozofski fakultet [download]
 OBRAZAC D1:Izvještaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost teme i mentora-mr Esad Tombarević-Mašinski fakultet [download]
 OBRAZAC D1: Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost teme i mentora-mr Katarina Mirković- Graðevinski fakultet [download]
 Verifikacija odluke o upisu na doktorske studije i predlog dodatnog broja studenata za upis-Medicinski fakultet [download]
 
4. Izbor jednog predstavnika akademskog osoblja u Upravni odbor Univerziteta Crne Gore [download]
 
5. Organizacija nastave za studijsku 2014/15 godinu  
 Tabelarni prikaz prijavljenih i predloženih kandidata po Eksternom oglasu Univerziteta Crne Gore od 06.09.2014. godine i dopuni Oglasa od 08.09.2014. godine [download]
 Predlozi jedinica po Eksternom oglasu Univerziteta za angazovanje u nastavi od 06.09.2014. godine i dopune Oglasa od 09.09.2014. godine [download]
 Izmjene u organizaciji nastave za studijsku 2014/15 godinu [download]
 Dopis v.d. dekana Farmaceutskog fakulteta  [download]
 Dopis dekana Filozofskog fakulteta  [download]
 
6. Predmeti disciplinske odgovornosti studenata  
 Predlog Disciplinske komisije i Vijeća Ekonomskog fakulteta [download]
 Mišljenje i predlog Radne grupe po predmetima disciplinske odgovrnosti studenata [download]
 
7. Prelazak samofinansirajućih studenata u status studenta koji se finansira iz Budžeta [download]
 
8. Predlozi dodatnog broja studenta za upis [download]
 
9. Predlog za izmjenu sastava Radnog tijela-Farmaceutski fakultet [download]
 
10. Predstavka Anete Spaić [download]
 
11. Pitanja i predlozi [download]