Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2014. godina, XXIV sjednica IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore

Predsjednik Senata, prof. Radmila  Vojvodić, rektor

XXIV sjednica IV saziva Senata Univerzitteta zakazana je za srijedu 24 decembar 2014. godine, sa početkom u 10 časova.

Mjesto održavanja sjednice: :Sala Senata u zgradi Rektorata, Podgorica, Cetinjska br. 2

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red XXIV sjednice IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Zapisnik sa XXIII sjednice IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Zapisnik sa XXII sjednice IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Verifikacija mandata predstavnika Fakulteta za turizam i hotelijerstvo u Senatu i Strukovnom vijecu za drustvene nauke [download]
 Verifikacija mandata predstavnika Asocijacije saradnika i studenata postdiplomskih i doktorskih studija Univerziteta Crne Gore u Senatu [download]
 Verifikacija mandata predstavnika Ekonomskog fakulteta u Strukovnom vijeću za društvene nauke  [download]
 
1. Referati iz Biltena br. 332 i Biltena br. 330 
 Bilten br. 332 [download]
 Izvjestaji-inauguraciona predavanja o Biltenu br. 332 [download]
 Predlozi po Biltenu br. 332 [download]
 Bilten br. 330 [download]
 Izvještaj-inauguraciono predavanje po Biltenu br. 330 [download]
 Izvještaj-pristupno predavanje po Biltenu br. 330 [download]
 Predlozi po Biltenu br. 330 [download]
 Prigovor Tatjana Perovic  [download]
 Prigovor Nedeljka Latinovića [download]
 Zahtjev za produženje izbornog perioda-doc. dr Srðan Kadić [download]
 Realizacija konkursa za izbor u akademsko zvanje na Pravnom fakultetu [download]
 
2. Imenovanje komisija 
 Predlog komsija za inauguraciona predavanja [download]
 Predlog komisije-pristupno predavanje [download]
 
3. Doktorske disertacije (imenovanje komisija,ocjena podobnosti doktorske teze kandidata, odreðivanje mentora, utvrðivanje ispunjenosti uslova i razmatranje izvještaja komisije za ocjenu doktorske disertacije) 
 OBRAZAC D3: Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-Mr Elvira Pupovic-Ekonomski fakultet [download]
 OBRAZAC D3:Izvještaj o ocjeni doktorske disetracije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-Mr Ana Gardašević-Ekonomski fakultet [download]
 OBRAZAC D3:Izvještaj o ocjeni doktorske disetracije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-Mr Tatjana Vujović-Filozofski fakultet [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena ispunjenosti uslova i predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-mr Dušan Ðurović-Mašinski fakultet [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena ispunjenosti uslova i predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-mr Tamara Backović-Vulić-Ekonomski fakultet [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena ispunjenosti uslova i predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-mr Milena Burić-Filozofski fakultet [download]
 OBRAZAC D1: Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost teme i mentora-mr Esad Tombarević- Mašinski fakultet [download]
 OBRAZAC D1: Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost teme i mentora-mr Nikola Radunović- Fakultet političkih nauka [download]
 OBRAZAC D1: Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost teme i mentora-mr Besnik Morina- Fakultet za sport i fizičko vaspitanje [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost teme i mentora-mr Ena Grbović- Fakultet političkih nauka [download]
 Predlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teme i kandidata mr Armanda Imeriya-Elektrotehnički fakultet [download]
 Predlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teme i kandidata mr Biljane Mićković-Filozofski fakultet [download]
 Predlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teme i kandidata mr Danijele Radojević-Filozofski fakultet [download]
 Predlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teme i kandidata mr Sait Šabotić-Filozofski fakultet [download]
 Predlog Komisije za ocjenu doktorske teze i kandidata Omer Koljenović-Filozofski fakultet [download]
 Predlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teme i kandidata mr Ivan Tepavčević-Filozofski fakultet [download]
 
4. Predlog za imenovanje Glavnog i odgovornog urednika Ureðivačkog odbora Univerziteta Crne Gore [download]
 
5. Struktura vijeća organizacionih jedinica 
 Predlog strukture Vijeća Ekonomskog fakulteta [download]
 Predlog strukture Vijeća Fakulteta za turizam i hotelijerstvo [download]
 Predlog strukture Vijeća Elektrotehničkog fakulteta [download]
 Predlog strukture Vijeća Mašinskog fakulteta [download]
 Predlog strukture Vijeća Instituta za strane jezike [download]
 Predlog strukture Vijeća Pravnog fakulteta [download]
 
6. Zahtjev za angažovanje na drugim visokoobrazovnim ustanovama van Univerziteta Crne Gore [download]
 
7. Predlozi jedinica za izdavanje diplome bachelor 
 Predlog-Pravni fakultet [download]
 Predlog-Graðevinski fakultet [download]