Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2015. godina, XXVI sjednica IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore

Predsjednik Senata, prof.  Radmila Vojvodić, rektor

XXVI sjednica IV saziva Senata planirana je za četvrtak, 26 februar 2015. godine sa počekom u 10 časova.

Mjesto održavanja sjednice: Sala Senata u zgradi Rektorata, Podgorica, Cetinjska br. 2

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red XXVI sjednice IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Konstatovanje prestanka mandata članu Senata izabranom na funkciju prorektora Univerziteta Gore Gore [download]
 Verifikacija mandata novim članovima Senata izabranim na funkciju prorektora [download]
 Zapisnik sa XXV sjednice IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 
1. Referati za izbor u akademska zvanja po Biltenu br. 333 i Biltena br. 330 
 BILTEN BR. 333:Referat za izbor u akademsko zvanje na Prirodno-matematičkom fakultetu za predmete:Parcijalne diferencijalne jednačine, Matematika I i II na nematičnim fakultetima [download]
 BILTEN BR. 333:Referat za izbor u akademsko zvanje na Prirodno-matematičkom fakultetu za predmete:Histologija sa embriologijom i Razvoj djeteta [download]
 BILTEN BR. 333:Referat za izbor u akademsko zvanje na Prirodno-matematičkom fakultetu za predmete: Antropologija,Ekologija populacija i Biologija sa humanom genetikom [download]
 BILTEN BR. 330:Referat za izbor u akademsko zvanje na Biotehničkom fakultetu za predmete: Fitofarmacija,Tehnologija zaštite bilja i Sredstva za zaštitu bilja [download]
 Zahtjev za produženje izbornog perioda dr Milivoje Radović [download]
 
2. Imenovanje komisija 
 Prijedlog komisije-Metalurško-tehnološki fakultet: za predmete Hemijska termodinamika,Tehnoloske operacije II,Hemijski izvori struje, Elektrohemija i Zaštitne prevlake [download]
 Prijedlog komisije-Ekonomski fakultet za predmete:Finansijski menadzment,Portfolio menadzment,Portfolio analiza i Analiza berzantskog poslovanja [download]
 Prijedlog komisije-Elektrotehnički fakultet, za predmete Osnovi računarstva II,Baze podataka i Ekspertni sistemi [download]
 Prijedlog komisije-Elektrotehnički fakultet, za predmete Informacioni sistemi, Multimedijalni sistemi u pomorstvu,Osnovi turističkog informacionog sistema i Internet tehnologije i servisi [download]
 Prijedlog Komisije-Prirodno--matematički fakultet, za predmete: Kriptografija, Analiza I i Algebra 3 [download]
 Prijedlog Komisije-Prirodno--matematički fakultet, za predmete: Sistematika i Filogenija viših biljaka I i II [download]
 Prijedlog komisije-Medicinski fakultet, za predmete.Medicinski fiziologija, opšta i oralna fiziologija,Fiziologija I i II i Fiziologija [download]
 Prijedlog komisija-Medicinski fakultet, za predmete:Mikrobiologija i imunologija,Klinička mikrobiologija i Farmaceutska mikrobiologija [download]
 Prijedlog komisije-Medicinski fakultet, za predmet:Osnovi kliničke onkologije [download]
 Prijedlog komisije-Medicinski fakultet, za predmet:Hirurgija [download]
 Prijedlog komisije-Medicinski fakultet, za predmete:Interna medicina,Klinička propedevtika i Opšta medicina [download]
 Prijedlog komisije-Medicinski fakultet, za predmet Anatomija [download]
 Prijedlog komisije-Medicinski fakultet, za predmete Preventivna stomatologija, Menadžment u stomatologiji i Dječja stomatologija [download]
 Prijedlog komisija-Arhitektonski fakultet [download]
 Prijedlog komisija-Filozofski fakultet [download]
 Prijedlog komisije za inauguraciono predavanje [download]
 
3. Predlog pravila studiranja na Univerzitetu Crne Gore 
 - Prijedlog Pravila doktorskih studija [download]
 - Prijedlog Pravila studiranja na postdiplomskim studijama [download]
 - Prijedlog Pravila studiranja na osnovnim studijama [download]
 - Komentari Studentskog parlamenta na Pravila studiranja na postdiplomskim studijama [download]
 - Komentari Studentskog parlamenta na Pravila studiranja na osnovnim studijama [download]
 -Dopis-Pravni fakultet [download]
 
4. Organizacija nastave za ljetnji semestar studijske 2014/15 godine 
 Prijedlog Vijeća Prirodno-matematičkog fakulteta [download]
 Prijedlog Vijeća Mašinskog fakulteta [download]
 Prijedlog Vijeća Filozofskog fakulteta [download]
 Prijedlog Vijeća Biotehničkog fakulteta [download]
 Prijedlog Filozofskog fakulteta [download]
 Prijedlog Gradjevinskog fakulteta [download]
 
5. Predmeti disciplinske odgovornosti studenata 
 Prijedlog Disciplinske komisije i Vijeća Ekonomskog fakulteta [download]
 Mišljenje i predlog Radne grupe po predmetima disciplinske odgovrnosti studenata [download]
 
6. Predlozi jedinica za izdavanje diplome bachelor [download]
 
7. Zahtjev za reakreditaciju studijskih programa Mehatronika i Drumski saobraćaj na Mašinskom fakultetu 
 -Zahtjev za reakreditaciju osnovnog, postdiplomskog specijalističkog i magistarskog studijskog programa Drumski saobraćaj [download]
 -Zahjtev za reakreditaciju osnovnog i postdiplomskog magistarskog studijskog programa Mehatronika [download]
 -Mišljenje Centra za studije i kontrolu kvaliteta o zahtjevima za reakreditaciju studijskih programa Mehatronika i Drumski saobraćaj [download]
 
8. Struktura vijeća organizacionih jedinica 
 -Prijedlog strukture Vijeća Fakulteta za pomorstvo [download]
 Prijedlog strukture vijeća Filozofskog fakulteta [download]
 
9. Informacije i pitanja [download]