Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2015. godina, XXIX sjednica IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore

Predsjednik Senata, prof Radmila Vojvodić, rektor

XXIX sjednica IV sjednica zakazana je za četvrtak 28.maj 2015 godine, sa počekom u 10 časova

Mjesto održavanja sjednice Sala Senata u zgradi Rektorata,  Podgorica, Cetinjska br. 2

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Zapisnik sa sjednice Senata Univerziteta Crne Gore održane 30.aprila 2015 godine [download]
 Zapisnik sa elektronske sjednice Senata [download]
 
1. Referati iz Biltena 335, 338, 340 i 341 
 1. BILTEN BR. 335:Referat za izbor u akademsko zvanje na Filozofskom fakultetu za predmete:Savremeni srpski jezik (sintaksa padeža), Savremeni srpski jezik (sintaksa glagola), na Studijskom programu za srpski jezik i južnoslovenske književnosti, Srpski jezik III (sintaksa rečenice), Srpski jezik IV (sintaksa padeža i g [download]
 2.BILTEN BR. 335:Referat za izbor u akademsko zvanje na Filozofskom fakultetu za predmete:Opšta istorija novog vijeka od XV vijeka do 1789, Opšta istoriija novog vijeka od 1789. do 1918. i Kultura modernog doba I i II [download]
 3. BILTEN BR. 335:Referat za izbor u akademsko zvanje na Filozofskom fakultetu za predmete:Savremeni srpski jezik (Sintaksa proste rečenice), Savremeni srpski jezik (Sintaksa složene rečenice) na Studijskom programu za srpski jezik i južnoslovenske književnosti, Srpski jezik I (Fonetika i fonologija) i Srpski jezik II [download]
 4. BILTEN BR. 335:Referat za izbor u akademsko zvanje na Filozofskom fakultetu za predmete:Američka književnost I, Američka književnost II, na Studijskom programu za engleski jezik i književnost (Filozofski fakultet u Nikšiću), i Engleski jezik I, Engleski jezik II, na Studijskom programu za istoriju [download]
 5.BILTEN BR. 335:Referat za izbor u akademsko zvanje na Filozofskom fakultetu za predmete:Uvod u francusku književnost I, Pregled francuske književnosti renesanse i baroka, Pregled francuske književnosti XIX vijeka i Pregled francuske književnosti XX vijeka (osnovne studije) na Studijskom programu - Francuski jezik i k [download]
 6. BILTEN BR. 335:Referat za izbor u akademsko zvanje na Filozofskom fakultetu za predmete:Ruska filozofija, Filozofija kod Slovena na Studijskom programu filozofija, Uvod u filozofiju na Studjskom programu za pedagogija i Uvod u filozofiju na Studijskom programu za sociologiju na Filozofskom fakultetu [download]
 7.BILTEN BR. 335:Referat za izbor u akademsko zvanje na Filozofskom fakultetu za predmete:Istorija Crne Gore od kraja XV do kraja XVIII vijeka; Istorija Balkana od kraja XV do kraja XVIII vijeka, Istorija Balkana od kraja XVIII vijeka do 1918. godine i Istorija Crne Gore od 1796. do 1918. godine na Studijskom programu [download]
 8.BILTEN BR. 335:Referat za izbor u akademsko zvanje na Pravnom fakultetu za predmete: Poslovno-pravne klinike, na Pravnom fakultetu, Osnovi prava, Meðunarodno poslovno pravo i Medijsko pravo na Fakultetu političkih nauka [download]
 9. BILTEN BR. 335:Referat za izbor u akademsko zvanje na Fakultetu političkih nauka za predmete Istorija političkih teorija, Etnicitet i etnički odnosi, Politička kultura i Globalizacija, na Fakultetu političkih nauka. [download]
 10. BILTEN BR. 335:Referat za izbor u akademsko zvanje za predmet Hirurgija sa traumatologijom na Fakultetu za primijenjenu fizioterapiju [download]
 1 BILTEN 338: Referat za izbor u akademsko zvanje za predmete: Genetika, Poljoprivredna genetika i Jagodasto voće na Biotehničkom fakultetu [download]
 2 BILTEN 338: Referat za izbor u akademsko zvanje za predmete: Štetočine ratarskopovrtarskih kultura i Akarologija na Biotehničkom fakultetu [download]
 3 BILTEN 338: Referat za izbor u akademsko zvanje za predmete: Krmno bilje, Proizvodnja krmnog bilja i Sjemenarstvo na Biotehničkom fakultetu [download]
 4 BILTEN 338: Referat za izbor u akademsko zvanje za predmete: Prerada voća i Pomotehnika na Biotehničkom fakultetu [download]
 5 BILTEN 338: Referat za izbor u akademsko zvanje za predmete: Vinarstvo sa preradom grožða, Tehnologija prerade ratarsko-povrtarskih proizvoda na Biotehničkom fakultetu i Tehnologija grožða i vina na Metalurško-tehnološkom fakultetu [download]
 6 BILTEN 338: Referat za izbor u akademsko zvanje za predmete: Biohemija biljaka, Biohemija životinja i Fiziologija biljaka na Biotehničkom fakultetu [download]
 7 BILTEN 338: Referat za izbor u akademsko zvanje za predmete: Teorija književnosti sa stilistikom, Teorija književnosti (versifikacija i književna pragmatika), Uvod u književnost, Književnost renesanse i baroka, Književnost prve polovine XX vijek na Filozofskom fakultetu [download]
 8 BILTEN 338: Referat za izbor u akademsko zvanje za predmete: Predškolska pedagogija I, Predškolska pedagogija II i Pedagogija ranog djetinjstva (specijalističke studije) na Studijskom programu za pedagogiju i Predškolska pedagogija i Pedagogija ranog djetinjstva (specijalističke studije) na Studijskom programu za pr [download]
 1 BILTEN 340: Referat za izbor u akademsko zvanje za predmete: Osnovi antropomotorike, Metodika antropomotorike, Atletika I i Atletika II na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje [download]
 2 BILTEN 340: Referat za izbor u akademsko zvanje za predmet Pedijatrija na Medicinskom fakultetu [download]
 1 Bilten 341: Referat za izbor u akademsko zvanje za predmete: Uvod u dizajn I i II; Grafičke komunikacije I, II, III i IV, Grafičke komunikacije I i II na Fakultetu likovnih umjetnosti [download]
 2 Bilten 341: Referat za izbor u akademsko zvanje za predmete: Istorija umjetnosti, Istorija umjetnosti Crne Gore i Istorija i teorija dizajna na Fakultetu likovnih umjetnosti [download]
 3 Bilten 341: Referat za izbor u akademsko zvanje za predmete: Komparativna pedagogija I-Savremeni pedagoški pravci, Komparativna pedagogija II-Savremeni obrazovni sistemi, Interkulturalna pedagogija i Osnovi pedagogije na Filozofskom fakultetu [download]
 4 Bilten 341: Referat za izbor u akademsko zvanje za predmete: Finansijski menadžment, Portfolio menadžment, Portfolio analiza i Analiza berzanskog poslovanja na Ekonomskom fakultetu [download]
 
2. Prijedlog za imenovanje komisija 
 Prijedlog komisije za razmatranje materijala po konkursu za predmete: Tumačenje književnog djela I, Tumačenje književnog djela II, Teorija književnosti I i Teorija književnosti II [download]
 Prijedlog komisije za razmatranje materijala po konkursu za predmete: Institucije EU, Evropske integracije, NATO i sistemi kolektivne bezbjednosti i Spoljna politika na Fakultetu političkih nauka [download]
 Prijedlog komisije za razmatranje materijala po konkursu za predmete: Radno pravo i Socijalna zaštita na Fakultetu političkih nauka i Radno pravo na Pravnom fakultetu [download]
 Prijedlog komisije za razmatranje materijala po konkursu za predmete: Uvod u kompjuterske nauke, Programski prevodioci, Vještačka inteligencija i Internet tehnologije [download]
 Prijedlog komisije za razmatranje materijala po konkursu za predmete: Hemija (organski dio) na Biotehničkom fakultetu, Organska hemija II na Farmaceutskom fakultetu, Medicinska biohemija i hemija (organski dio) na Medicinskom fakultetu i Biohemija na Metalurško-tehnološkom fakultetu [download]
 Prijedlog komisije za razmatranje materijala po konkursu za predmet Kamerna muzika na Muzičkoj akademiji [download]
 Prijedlog komisije za razmatranje materijala po konkursu za predmete: Opšte stočarstvo i Ovčarstvo i kozarstvo na Biotethničkom fakultetu [download]
 Prigovor dr Budimira Aleksića na sastav recenzentske komisije za izbor u akademsko zvanje na Filozofskom fakultetu [download]
 Prijedlog komisije za razmatranje materijala po konkursu za predmete: Osnovi inkluzivnog obrazovanja, Razvojni problemi u inkluzivnom obrazovanju i Metodika nastave inkluzivnog obrazovanja na Filozofskom fakultetu [download]
 Prijedlog komisije za razmatranje materijala po konkursu za predmete: Urbane funkcije i strukture, Morfologija grada, Prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje, Istorija urbanizma Crne Gore i Sintezni urbanistički projkat II na Arhitektonskom fakultetu [download]
 Imenovanje sastava komisija za praćenje inauguracionih i pristupnih predavanja [download]
 
3. Doktorske disertacije (imenovanje komisija,ocjena podobnosti doktorske teze kandidata, odreðivanje mentora, utvrðivanje ispunjenosti uslova i razmatranje izvještaja komisije za ocjenu doktorske disertacije) 
 OBRAZAC D3: Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-Mr Branka Živković, Filozofski fakultet [download]
 OBRAZAC D3: Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-Mr Milena Burić, Filozofski fakultet [download]
 OBRAZAC D3: Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-Mr Nenad Koprivica, Fakultet političkih nauka [download]
 OBRAZAC D3: Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-Mr Julija Cerović, Ekonomski fakultet [download]
 OBRAZAC D3: Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-Mr Tamara Ðuričković, Ekonomski fakultet [download]
 OBRAZAC D3: Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-Mr Tamara Backović-Vulić, Ekonomski fakultet [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena ispunjenosti uslova i predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije - Mr Sonja Špadijer, Filozofski fakultet [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena ispunjenosti uslova i predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije - Mr Predrag Živković [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena ispunjenosti uslova i predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije - Mr Marija Mijušković, Filozofski fakultet [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena ispunjenosti uslova i predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije - Mr Milena Mrdak-Mićović, Filozofski fakultet [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena ispunjenosti uslova i predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije - Mr Sanja Ćetković, Filozofski fakultet [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena ispunjenosti uslova i predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije - Mr Žarko Zečević, Elektrotehnički fakultet [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena ispunjenosti uslova i predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije - Mr Slobodan Živaljević, Graðevinski fakultet [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena ispunjenosti uslova i predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije - Mr Milan Šekularac, Mašinski fakultet [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena ispunjenosti uslova i predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije - Mr Ilija Moric, Ekonomski fakultet [download]
 OBRAZAC D1: Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost teme i mentora - Mr Ðorðe Ðuričić, Graðevinski fakultet [download]
 OBRAZAC D1: Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost teme i mentora - Mr Nataša Kopitović-Vuković, Graðevinski fakultet [download]
 OBRAZAC D1: Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost teme i mentora - Mr Maja Miročević, Medicinski fakultet [download]
 OBRAZAC D1: Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost teme i mentora - Mr Biljana Mićković, Filozofski fakultet [download]
 OBRAZAC D1: Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost teme i mentora - Mr Sait Šabotić, Filozofski fakultet [download]
 OBRAZAC D1: Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost teme i mentora - Mr Ivan Tepavčević, Filozofski fakultet [download]
 Predlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teme i kandidata mr Armend Ymeri, Elektrotehnički fakultet [download]
 Predlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teme i kandidata mr Jovan Šušić, Fakultet za pomorstvo [download]
 Predlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teme i kandidata mr Nina Serdar, Graðevinski fakultet [download]
 Predlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teme i kandidata mr Samija Sermaxhaja, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje [download]
 Predlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teme i kandidata mr Arbena Osmanija, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje [download]
 Predlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teme i kandidata mr Novaka Adžića, Filozofski fakultet [download]
 Predlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teme i kandidata mr Ivane Račić, Filozofski fakultet [download]
 Predlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teme i kandidata mr Ivane Bošković, Prirodno-matematički fakultet [download]
 Predlog za imenovanje mentora - Mr Zlatko Ivanović, Fakultet političkih nauka [download]
 Predlog za imenovanje komentora - Mr Danijela Radojević, Filozofski fakultet [download]
 Predlog za imenovanje komentora - Mr Miomirka Lučić, Filozofski fakultet [download]
 Predlog za imenovanje komentora - Mr Nataša Krivokapić, Filozofski fakultet [download]
 
4. Prijedlog Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti Univerziteta Crne Gore [download]
 
 
5. Prijedlog Pravilnika o dodjeli počasnih titula i drugih priznanja na Univerzitetu Crne Gore [download]
 
 
6. Odluka o utvrðivanju matičnosti organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore [download]
 
 
7. Akademski kalendar [download]
 
 
8. Organizacija nastave za studijsku 2015/16 godinu [download]
 
 
9. Elaborat osnovnog primijenjenog studijskog programa Nautika na Fakultetu za pomorstvo u Kotoru [download]
 Mišljenje Centra za studije i kontrolu kvaliteta Univerziteta Crne Gore [download]
 
10. Elaborat osnovnog primijenjenog studijskog programa Brodomašinstvo na Fakultetu za pomorstvo u Kotoru [download]
 Mišljenje Centra za studije i kontrolu kvaliteta Univerziteta Crne Gore [download]
 
11. Strukture vijeća organizacionih jedinica 
 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje [download]
 Fakultet političkih nauka [download]
 Biotehnički fakultet [download]
 Fakultet dramskih umjetnosti [download]
 
12. Informacije i pitanja 
 Arhitektonski fakultet [download]