Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2015. godina, XXXIV sjednica IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore

Predsjednik Senata Prof. Radmila Vojvodić, rektor

Sjednica Senata zakazana je za četvrtak 17. septembar 2015. godine, sa početkom u 10 časova.

Mjesto održavanja sjednice, Sala Senata u zgradi Rektorata, Podgorica, Cetinjska br. 2

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red XXXIV sjednice IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Zapisnik sa XXXIII sjednice IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Zapisnik sa XXXII sjednice IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 
1. Referati za izbor u akademska zvanja po Biltenu br. 347, Biltenu br. 349 i Biltenu br. 350 
 BILTEN BR. 347:Referat za izbor u akademsko zvanje na Filozofskom fakultetu za predmete:Metodika nastave matematike 1 (Teorijske osnove), Metodika nastave matematike 2(Teorijske osnove) na Studijskom programu za obrazovanje učiteljai Matematika na Studijskom programu predškolsko vaspitanje [download]
 BILTEN BR. 349:Referat za izbor u akademsko zvanje na FDU za predmete:Filmska režija I-VI, Filmska režija I-II ,Uvod u TV režiju I-II, Televizijska režija I-IV,Televizijska režija I-II,Osnovi filmske i TV režije I-II,Osnovi filmske režije,Osnovi TV režije, Filmska i TV režija I-II, Osnovi FTV [download]
 BILTEN BR. 349:Referat za izbor u akademsko zvanje na FDU za predmete:Filmska režija I-VI, Filmska režija I-II ,Uvod u TV režiju I-II, Televizijska režija I-IV,Televizijska režija I-II,Osnovi filmske i TV režije I-II,Osnovi filmske režije,Osnovi TV režije, Filmska i TV režija I-II, Osnovi FTV [download]
 BILTEN BR. 350:Referat za izbor u akademsko zvanje na FDU za predmete:Gluma I-VI, Rad s glumcem I-II iGluma- Sistemi [download]
 BILTEN BR. 350:Referat za izbor u akademsko zvanje na Arhitektonskom fakultetu za predmete:Urbane funkcije i strukture, Morfologija grada, Prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje, Istorija urbanizma Crne Gore i Sintezni urbanistički projekat II - završni rad [download]
 
2. Imenovanje komisija 
 Prijedlog komisija-Medicinski fakultet, za predmete:Epidemiologija i Specijalna epidemiologija [download]
 Prijedlog komisija-Medicinski fakultet, za predmete:Medicinska biohemija i hemija i Opšta i oralna biohemija [download]
 Prijedlog komisija-Medicinski fakultet, za predmete:Interna medicina, oblast pneumofizilogija,Klinička propedevtika i Optša medicina [download]
 Prijedlog komisija-Prirodno-matematički fakultet, za predmete:Matematika III,Mjera i integral i Analiza IV [download]
 Prijedlog komisija-Fakultet likovnih umjetnosti, za predmete:Osnove fotografije I- IV, Primijenjena fotografija specijalistički predmet i Primijenjena fotografija specijalistički predmet-završni rad [download]
 Prijedlog komisije-Filozofski fakultet, za predmete:Osnovi inkluzivnog obrazovanja, Razvojni problemi u inkluzivnom obrazovanju i Metodika inkluzivnog obrazovanja na Studijskom programu za predskolsko vaspitanje [download]
 Prijedlog komisije-Građevinski fakultet, za predmete:Upravljanje projektima, Građenje i održavanje puteva i Tehnologija građenja [download]
 Prijedlog komisije za pristupno predavanje [download]
 
3. Doktorske disertacije (imenovanje mentora, Ocjena podobnosti doktorske teze i kandidata, imenovanje komisija, utvrđivanje ispunjenosti uslova i razmatranje izvještaja komisije za ocjenu doktorske disertacije 
 OBRAZAC D3: Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-Elektrotehnički fakultet -Mr Žarko Zečević [download]
 OBRAZAC D3:Izvještaj o ocjeni doktorske disetracije i prijedlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-Mr Slobodan Živaljević--Građevinskii fakultet [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena ispunjenosti uslova i predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-mr Nataša Krivokapić-Filozofski fakultet [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena ispunjenosti uslova i prijedlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-mr Biljana Ivanović-Građevinski fakultet [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena ispunjenosti uslova i prIJedlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-mr Sonja Špadijer-Filozofski fakultet [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena ispunjenosti uslova i prijedlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-mr Slavko Burzanović-Filozofski fakultet [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost teme i mentora-Danijela Radojević- Filozofski fakultet [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost teme i mentora-mr Nina Serdar-Građevinski fakultet [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teme i kandidata mr Maja Sekulović, Filozofskii fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora-mr Sait Šabotić [download]
 Prijedlog za imenovanje komentora- mr Miomirka Lučić [download]
 Tumačenje Pravila doktorskih studija [download]
 
4. Realizacija oglasa Univerziteta Crne Gore za angažovanje u nastavi za studijsku 2015/16 godinu 
 Tabelarni prikaz realizacije Eksternog oglasa od 04.09.2015. godine po predlozima jedinica [download]
 Prijedlozi jedinica i izvještaji stručnih komisija po Eksternom oglasu [download]
 Dopis prof. dr Ljiljana Kezunović [download]
 Prijedlozi Metalurško-tehnološkog fakulteta po Eksternom oglasu od 26.06.2015. godine [download]
 
5. Izmjene u organizaciji nastave za studijsku 2015/16 godinu 
 Prijedlog Vijeća Fakulteta za turizam i hotelijerstvo [download]
 Prijedlog Vijeća Pravnog fakulteta [download]
 Prijedlog Vijeća Instituta za strane jezike [download]
 
6. Zahtjevi za angažovanje na drugim visokoobrazovnim ustanovama van Univerziteta Crne Gore 
 Zahtjev prof. dr Boris Brajović [download]
 Zahtjev prof. dr Miodrag Jovanović [download]
 Zahtjev prof. mr Ana Matić [download]
 Zahtjev prof. dr Savo Laušević [download]
 Zahtjev prof. dr Snježana Hrnčić [download]
 
7. Prelazak samofinansirajućih studenata u status studenta koji se finansira iz Budžeta 
 Prijedlog Vijeća Muzičke akademije [download]
 Prijedlog Vijeća Medicinskog fakulteta [download]
 Prijedlog Radnog tijela Farmaceutskog fakulteta [download]
 Prijedlog Instituta za strane jezike [download]
 Prijedlog Fakulteta političkih nauka [download]
 Prijedlog Arhitektonskog fakulteta [download]
 
8. Žalba na odluku o ispisu sa Prirodno-matematičkog fakulteta [download]