Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2016. godina, XXXVIII IV Saziva Senata Univerziteta Crne Gore

Predsjednik Senata, prof. Radmila Vojvodić, rektor

XXXVIII sjednica IV saziva Senata zakazana je za četvrtak 04. februar 2016. godine, sa počekom u 10 časova.

Mjesto  održavanja sjednice: Sala Senata u zgradi Rektorata, Podgorica, Cetinjska br. 2

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red XXXVIII sjednice IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Zapisnik sa XXXVII sjednice IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 
1. Referati za izbor u akademska zvanja po Biltenu br. 357 i Biltenu br. 358 
 BILTEN BR. 357:Referat za izbor u akademsko zvanje na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje za predmete:Korektivna gimastika I, Korektivna gimnastika II, Plesovi i Rukomet – tehnika i metodika na osnovnom akademskom studijskom programu Fizička kultura i Metodika nastave fizičkog vaspitanja sa školskim časom na postdiplomskom specijalističkom akademskom studijskom programu Fizička kultura, na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje i Metodika nastave fizičkog vaspitanja na osnovnom akademskom studijskom programu Obrazovanje učitelja na Filozofskom fakultetu [download]
 BILTEN BR. 357:Referat za izbor u akademsko zvanje na Fakultetu likovnih umjetnosti za za grupu predmeta iz oblasti fotografije:Osnove fotografije I i II, Osnove fotografije III i IV, na osnovnim akademskim studijama, Primijenjena fotografija I i II i Primijenjena fotografija I SPEC i Primijenjena fotografija II SPEC ZAVRŠNI RAD na postdiplomskim specijalističkim studijama. [download]
 BILTEN BR. 357:Referat za izbor u akademsko zvanje na Medicinskom fakultetu za predmete:Interna medicina -pneumoftiziologija na osnovnom akademskom studijskom programu Medicina, Klinička propedevtika na osnovnom akademskom studijskom programu Medicina i Opšta medicina na osnovnom akademskom studijskom programu Stomatologija na Medicinskom fakultetu [download]
 BILTEN BR. 358:Referat za izbor u akademsko zvanje na Ekonomskom fakultetu za predmete:Ekonomija, Ekonomija javnog sektora i Tržište rada na Ekonomskom fakultetu [download]
 BILTEN BR. 358:Referat za izbor u akademsko zvanje na Elektrotehničkom fakultetu za predmete:Upravljanje tehnološkim procesima,na specijalističkom/magistarskom akademskom studijskom programu Energetika i Automatika smjerovi: Automatika i Industrijska elektrotehnika, Elementi sistema automatskog upravljanja, na osnovnom akademskom studijskom programu Energetika i Automatika, Električne instalacije i osvjetljenje (Projekat I), na osnovnom akademskom studijskom programu Energetika i Automatika i Robotika i fleksibilni proizvodni sistemi, na specijalističkom/magistarskom akademskom studijskom programu Energetika i Automatika, smjer Automatika na Elektrotehničkom fakultetu [download]
 BILTEN br. 358:Referat za izbor u akademsko zvanje na Medicinskom fakultetu Epidemiologija i Specijalna epidemiologija na osnovnom akademskom studijskom programu Medicina, na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore. [download]
 BILTEN br. 358:Referat za izbor u akademsko zvanje na Prirodno-matematičkom fakultetu, za predmete:Matematika III na osnovnom akademskom studijskom program Građevinarstvo na Građevinskom fakultetu, Mjera i integral, Analiza 4, na osnovnom akademskom studijskom program Matematika i Matematika i računarske nauke, na Prirodno-matematičkom fakultetu u Podgorici [download]
 
2. Imenovanje komisija 
 Prijedlog komisija-Fakultet za pomorstvo, za predmete: Pomorsko osiguranje i Pomorsko pravo na akademskom studijskom programu Menadžment u pomorstvu , Pomorsko pravo na primijenjenom studijskom programu Brodomašinstvo,Plovidbeno pravo na primijenjenom studijsmom programu Nautika i Pomorske havarije i osiguranje na primijenjenom studijskom programu Nautika [download]
 Prijedlog Komisije-Ekonomski fakultet za predmete:Marketing menadžment malog biznisa, Mendžment međunarodnog poslovanja i Preduzetništvo na Ekonomskom fakultetu [download]
 Prijedlog komisija-Elektrotehnički fakultet, za predmete:Osnovi poslovne informatike na osnovnom akademskom studijskom programu Turizam na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo, Uvod u informatiku na osnovnom akademskom studijskom programu Pedagogija , Informatika na osnovnom akademskom studijskom programu Sociologija i Rad sa računarom na osnovnom akademskom studijskom programu Filozofija na Filozofskom fakultetu [download]
 Prijedlog Komisije, Fakultet likovnih umjetnosti-za predmete:Uvod u ilustraciju I i Uvod u ilustraciju II na osnovnim studijama,Slikanje sa crtanjem I, Slikanje sa crtanjem II, Slikanje VII i Slikanje VIII, na specijalistickim postdiplomskim studijama [download]
 Prijedlog komisija za inauguraciona predavanja [download]
 Prijedlog komisije za pristupno predavanje [download]
 
3. Doktorske disertacije (imenovanje komisija,ocjena podobnosti doktorske teze kandidata, određivanje mentora, utvrđivanje ispunjenosti uslova i razmatranje izvještaja komisije za ocjenu doktorske disertacije) 
 OBRAZAC D3:Izvještaj o ocjeni doktorske disetracije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-Mr Sonja Špadijer-Filološki fakultet [download]
 OBRAZAC D3:Izvještaj o ocjeni doktorske disetracije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-Mr Slavko Burzanović -Filozofski fakultet fakultet [download]
 OBRAZAC D3:Izvještaj o ocjeni doktorske disetracije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-Mr Nataša Krivokapić-Filozofski fakultet [download]
 OBRAZAC D3:Izvještaj o ocjeni doktorske disetracije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-Mr Jelena Pejović-Građevinski fakultet [download]
 OBRAZAC D3:Izvještaj o ocjeni doktorske disetracije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-Mr Milivoje Milanović-Građevinski fakultet [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena ispunjenosti uslova i prijedlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-mr Predrag Živković-Filozofski fakultet [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena ispunjenosti uslova i predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-mr Olga Vojičić Komatina-Filološki fakultet [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena ispunjenosti uslova i predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-mr Nataša Jovović-Filološki fakultet [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena ispunjenosti uslova i predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-mr Dritan Abazović-Fakultet političkih nauka [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost teme i kandidata-mr Maja Miročević-Medicinski fakultet [download]
 Imenovanje mentora i prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teme i kandidata mr Nikola Baša-Građevinski fakultet [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teme i kandidata mr Slađana Gvozdenović, PMF [download]
 Imenovanje mentora-mr Jovana Marojević-Filozofski fakultet [download]
 Imenovanje mentora-mr Ljubomir Ivanović -Filološkii fakultet [download]
 Imenovanje mentora-mr Milica Jelić-Filozofski fakultet [download]
 
4. Zahtjevi za angažovanje na drugim visokoobrazovnim ustanovama van Univerziteta Crne Gore 
 Zahtjev doc. dr Dražen Cerović [download]
 Zahtjev prof. dr Milan Lakićević [download]
 
5. Prijedlog Uređivačkog odbora o štampanju univerzitetskih publikacija [download]
 
6. Informacija o toku aktivnosti na reorganizaciji Univerziteta Crne Gore 
 Akcioni plan za reorganizaciju UCG u susret re-akreditaciji Univerziteta 2017 godine [download]
 
7. Informacija o organizaciji i realizaciji nastave na Pravnom fakultetu [download]
 
8. Informacije i pitanja [download]