Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2016. godina, XXXIX SJEDNICA IV SAZIVA SENATA

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Poziv za XXXIX sjednicu Senata [download]
 
1. Prijedlog odluke za dodjelu nagrade za završene studije sa najboljim uspjehom [download]
 
2. Prijedlozi za imenovanje komisija za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata i imenovanje mentora 
 1.Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata mr Mloš Brajović, Elektrotehnički fakultet [download]
 2.Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata mr Ivan Vasiljević,Fakultet za sport i fizičko vaspitanje [download]
 3.Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata, mr Jovan Gardašević, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje [download]
 4. Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata, mr Janja Raonić, Medicinski fakultet [download]
 5. Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata, mr Slađana Gvozdenović, Prirodno-matematički fakultet [download]
 6. Prijedlog za imenovanje mentora i komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata, mr Nikola Baša, Građevinski fakultet [download]
 7. Prijedlog za imenovanje mentora i komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata, mr Anđela Draganić, Elektrotehnički fakultet [download]
 8.Prijedlog za imenovanje mentora i komentora kandidatu mr Nini Serdar,Građevinski fakultet [download]
 9.Prijedlog za imenovanje mentora kandidatu mr Zlatku Ivanoviću, Fakultet političkih nauka [download]
 10.Prijedlog za imenovanje mentora kandidatu mr Miomirki Lučić,Filozofski fakultet [download]
 11.Prijedlog za imenovanje mentora kadidatu mr Besimu Halilaju,Fakultet za sport i fizičko vaspitanje [download]
 12.Prijedlog za imenovanje mentora kandidatu mr Iliru Gllirevi-Fakultet za sport i fizičko vaspitanje [download]
 13.Prijedlog za imenovanje mentora kandidatu mr Milošu Rajkoviću,Ekonomski fakultet [download]
 14.Prijedlog za imenovanje mentora kandidatu mr Violeti Simović,Ekonomski fakultet [download]
 15.Prijedlog za imenovanje mentora kandidatu mr Mileni Radonjić,Ekonomski Fakultet [download]
 16.Prijedlog za imenovanje mentora kandidatu mr Sanji Čalović-Nenezić, Filozofski fakultet [download]
 
3. Prijedlozi za imenovanje komisija za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja za izbor u akademska i naučna zvanja 
 1.Predlog komisija-Medicinski fakultet, za predmet: Dematovenerologija-kandidat doc. dr Milena Đurović [download]
 2.Pijedlog komisije-Arhitektonski fakultet, za predmete:Arhitektonska analiza, Porodične stambene zgrade,Zdravstveni objekti i Sintezni projekat V-kandidat doc.dr Dragan Komatina [download]
 3.Predlog komisije-Prirodno-matematički fakultet, za predmete: Organska hemija i Organska hemija I-kandidat dr Miljan Bigović [download]
 4.Prijedlog komisije-Mašinski fakultet, za predmete:Osnovi konstruisanja, Mehanizmi i dinamika mašina, Prostorni mehanizmi i manipulatori i Integrisano upravljanje održavanjem-kandidat doc. dr Radoslav Tomović [download]
 5.Prijedlog komisije-Biotehnički fakultet, za predmete:Povrtarstvo, Proizvodnja voća u zaštićenom prostoru-kandidat prof. dr Nataša Mirecki [download]
 6.Prijedlog komisije- Biotehnički fakultet, za predmete:Fitopatologija i Bolesti voćaka i vinove loze, kandidat doc.dr Jelena Latinović [download]
 7.Prijedlog komisije - Institut za biologiju mora Kotor, za oblast ZOOPLANKTON, kandidat dr Branka Pestorić [download]
 8.Prijedlog komisije- Institut za biologiju mora Kotor, za oblast FITOBENTOS, kandidat dr Vesna Mačić [download]
 9.Prijedlog komisije- Institut za biologiju mora Kotor, za oblast ZOOBENTOS, kandidat dr Slavica Petović [download]
 10.Prijedlog komisije- Institut za biologiju mora Kotor, za oblast MORSKO RIBARSTVO- MALI OBALNI RIBOLOV, kandidat dr Zdravko Ikica [download]
 11.Prijedlog komisije- Filozofski fakultet, za predmete Opšta kartografija, Matematička geografija i Tematska kartografija na studijskom programu za geografiju, kandidat doc.dr Goran Barović [download]
 12.Prijedlog komisije- Filozofski fakultet, za predmete: Opšta savremena istorija 1917. do 1941, Opšta savremena istorija 1941. do 1989. na osnovnom studijskom programu za istoriju, Kulturno nasljeđe Crne Gore I, Kulturno nasljeđe Crne Gore II na specijalističkom studijskom programu za istoriju i Istorija na studijskom programu za obrazovanje učitelja, kandidat doc.dr Nenad Perošević [download]
 13.Prijedlog komisije- Filozofski fakultet , za predmete : Opšta istorija pedagoških ideja, Uvod u pedagogiju i Teorija vaspitanja na studijskom programu za pedagogiju i Uvod u pedagogiju i Teorija vaspitanja na studijskom programu za predškolsko vaspitanje, kandidat doc.dr Vučina Zorić [download]
 14.Prijedlog komisije - Filozofski fakultet, za predmete: Evaluacija predškolske ustanove, Pedagogija slobodnog vremena i Pedagoški menadžment na primijenjenom specijalističkom studijskom programu za predškolsko vaspitanje i Programiranje vaspitno-obrazovnog sadržaja na studijskom programu za pedagogiju , kandidat doc.dr Biljana Maslovarić [download]
 15.Prijedlog komisije-Filološki fakultet, za predmete:Staroslovenski jezik (pravopis i fonetika), Staroslovenski jezik ( morfologija),Istorija crnogorskog jezika(fonetika) i Istorija crnogorskog jezika( morfologija)- kandidat doc.dr Draško Došljak [download]
 16.Prijedlog komisije,Filološki fakultet, za predmete: Akcentologija i uvod u dijalektologiju, Dijalektologija, Srpski jezik (pravopis sa kulturom izražavanja) i Srpski jezik ( fonetika i funkcionalni stilovi) -kandidat doc.dr Miloš Krivokapić [download]
 17. Prijedlog komisije- Filološki fakultet, za predmete: Teorija književnosti I, Teorija književnosti II, Pisanje eseja, Pisanje književne kritike, Književnost i film i Kreativno pisanje, kandidat doc.dr Goran Radonjić [download]
 18.Prijedlog komisije-Filološki fakultet, za predmete: Ruska književnost-Savremena ruska književnost I, Ruska književnost-Savremena ruska književnost II, Ruska civilizacija i kultura I-Geografski položaj i društvene prilike u Rusiji i Ruska civilizacija i kultura II-Geografski položaj i društvene prilike u Rusiji , Ruski jezik I i Ruski jezik II-kandidat doc. dr Tatjana Jovović [download]
 19. Prijedlog komisije, Ekonomski fakultet za predmete: Strategijski marketing, Biznis i Teorija menadžmenta-kandidat doc. dr Boban Melović [download]
 20. Prijedlog komisije, Ekonomski fakultet za predmete: Monetarna ekonomija i Bankarski menadment-kandidat prof. dr Slobodan Lakić [download]
 21. Prijedlog Komisije-Metalurško-tehnološki fakultet, za predmete:Organska hemijska tehnologija I, Organska hemijska tehnologija II i Hemijski reaktori-kandidat prof. dr Biljana Damjanović-Vratnica [download]
 22. Prijedlog Komisije-Metalurško-tehnološki fakultet, za predmete: Fizička hemija I, Fizička hemija II, Fizička hemija, Fizička hemija sa elektrohemijom, Prahovi i keramika i Kataliza-kandidat prof. dr Ivana Bošković [download]
 23.Prijedlog komisije, Muzička akademija, za predmete:Istorijski razvoj pijanizma,Metodika nastave klavira sa pedagoškom praksom i Metodika opšteg muzičkog obrazovanja-kandidat mr Jelena Martinović-Bogojević [download]
 24.Prijedlog komisije, Muzička akademija, za predmete:Flauta-kandidat mr Marija Đurđević-Ilić [download]
 25.Prijedlog komisije, Biotehnički fakultet, za predmete:Pčelarstvo,Jezgraste voćke i Sistemi uzgoja i rezidba voćaka [download]
 
4. Zahtjevi za angažovanje na drugim visokoobrazovnim ustanovama 
 Zahtjev-prof. dr Predrag Ivanović [download]
 Zahtjev, prof. dr Žarko Božović [download]
 Zahtjev prof. dr Savo Laušević [download]