Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2017. godina, XXI sjednica V saziva Senata Univerziteta Crne Gore

Predsjednik Senata, prof. Radmila Vojvodić, rektor

XXI sjednica V saziva Senata zakazana je za srijedu 05. jul 2017. godine, sa početkom u 10 časova. 

Mjesto održavanja sjednice: Sala Senata u zgradi Rektorata, Podgorica Cetinjska br. 2

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red XXI sjednice V saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Zapisnik sa sjednice Senata od 02.06.2017.godine [download]
 
1. Referati iz Biltena UCG br. 400, Biltena UCG br. 402 i Biltena UCG br.403 
 
 Bilten 400: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Filmska i TV režija na Fakultetu dramskih umjetnosti [download]
 Bilten 400: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Psihologija na Fakultetu dramskih umjetnosti , Fakultetu likovnih umjetnosti, Muzičkoj akademiji i na nematičnim fakultetima [download]
 Bilten 400: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Crtanje na Fakultetu likovnih umjetnosti [download]
 Bilten 400: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast: Sportske nauke (Plivanje, Zdravi stilovi života, Psihologija sporta i Psihomotorika) na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje [download]
 Bilten 402: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Motori i vozila na Pomorskom fakultetu [download]
 Bilten 400 : Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast: Diplomatija i međunarodni odnosi na Fakultetu politilčkih nauka [download]
 Bilten 400: Referat za izbor u akademsko zvanje za Krivično- pravnu oblast na Pravnom fakultetu [download]
 Bilten 402: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Gudački instrumenti na Muzičkoj akademiji [download]
 Bilten 402: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Ruska književnost na Filološkom fakultetu [download]
 Bilten 402: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Ruski jezik na Filološkom fakultetu [download]
 Bilten 402: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Hirurgija- abdominalna hirurgija na Medicinskom fakultetu [download]
 Bilten 403: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Sportske nauke- naučno polje Fizička aktivnost i zdravlje na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje [download]
 Bilten 403: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Ekonomska analiza i politika na Ekonomskom fakultetu [download]
 Bilten 403: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Geotehnika na Građevinskom fakultetu i na nematičnim fakultetu [download]
 
2. Imenovanje komisija 
 Prijedlog komisije - Fakultet za turizam i hotelijerstvo za oblast Prehrambena tehnologija u turizmu i hotelijerstvu ( kandidat dr Vesna Vujačić) [download]
 Prijedlog komisije-Fakultet političkih nauka, za oblast Politički sistemi (kandidat dr Srđan Darmanović) [download]
 Prijedlozi komisija za inauguraciona predavanja [download]
 
3. Doktorske disertacije (imenovanje komisija,ocjena podobnosti doktorske teze kandidata, određivanje mentora, utvrđivanje ispunjenosti uslova i razmatranje izvještaja komisije za ocjenu doktorske disertacije) 
 Obrazac D3: Izvjestaj o ocjeni doktorske disertacije i prijedlog komisija za odbranu doktorske disertacije- mr Mihailo Vukmirovic, Medicinski fakultet [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena o ispunjenosti uslova i imenovanje komisije za ocjenu doktorske disertacije-mr Djordje Djuričić- Građevinski fakultet [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena o ispunjenosti uslova i imenovanje komisije za ocjenu doktorske disertacije-mr Halit Maloku-Medicinski fakultet [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata - mr Sanja Čalović Nenezić, Filozofski fakultet [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata- Jovana Đurčević-Filološki fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora- mr Milena Krtolica-Filološki fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora-Ivana Radojičić-Medicinski fakultet [download]
 
4. Prijedlozi planova i programa organizacije praktične nastave 
 Prijedlog plana- Arhitektonski fakultet [download]
 Prijedlog plana- Biotehnički fakultet [download]
 Prijedlog plana- Ekonomski fakultet [download]
 Prijedlog plana- Elektrotehnički fakultet [download]
 Prijedlog plana- Fakultet za sport i fizičko vaspitanje [download]
 Prijedlog plana- Fakultet dramskih umjetnosti [download]
 Prijedlog plana- Filološki fakultet [download]
 Prijedlog plana- Filozofski fakultet [download]
 Prijedlog plana- Fakultet likovnih umjetnosti [download]
 Prijedlog plana- Fakultet političkih nauka [download]
 Prijedlog plana- Fakultet za turizam i hotelijerstvo [download]
 Prijedlog plana- Građevinski fakultet [download]
 Prijedlog plana- Mašinski fakultet [download]
 Prijedlog plana- Medicinski fakultet [download]
 Prijedlog plana- Metalurško- tehnološki fakultet [download]
 Prijedlog plana- Muzička akademija [download]
 Prijedlog plana- Prirodno-matematički fakultet [download]
 Prijedlog plana- Pomorski fakultet [download]
 Prijedlog plana- Pravni fakultet [download]
 Misljenje Centra za studije i kontrolu kvaliteta u vezi sa postupkom usvajanja planova praktične nastave [download]
 Tabelarni prikaz nastavnih baza [download]
 Prijedlog Odluke o usvajanju planova i programa za organizaciju praktične nastave [download]
 
5. Realizacija internog oglasa za angažovanje u nastavi na Univerzitetu Crne gore za studijsku 2017/18 godinu 
 Tabelarni pregled predloženih kandidata po Internom oglasu od 06.06.2017.godine [download]
 Prijedlozi organizacionih jedinica i izvještaji stručnih komisija po Internom oglasu od 06.06.2017.godine [download]
 Prigovor doc.dr Draga Bojovic [download]
 Prijedlog odluke u vezi sa realizacijom internog oglasa za angažovanje u nastavi za studijsku 2017/18.godinu [download]
 
6. Akademski kalendar za studijsku 2017/18. godinu [download]
 
7. Prijedlozi za izdavanje diplome bachelor 
 Prijedlozi Pravnog fakulteta [download]
 
8. Zahtjevi za angažovanje na drugim visokoobrazovnim ustanovama van Univerziteta Crne Gore 
 Zahtjev- prof.dr Boris Brajović [download]
 Zahtjev- prof.dr Savo Laušević [download]
 
9. Informacije i pitanja 
 Obraćanje prof. dr Lidije Tomić [download]