Mašinski fakultet / ENERGETSKA EFIKASNOST / PRENOS TOPLOTE I MASE

Naziv predmeta:PRENOS TOPLOTE I MASE
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
12197Izborni163+2+0
Studijski programi za koje se organizujeENERGETSKA EFIKASNOST
Uslovljenost drugim predmetimaNema
Ciljevi izučavanja predmetaStudenti se osposobljavaju da razumiju prenos toplote i mase i metdologiju proračuna intenziteta prenosa toplote u inženjerskim problemima.
Ishodi učenjaNakon položenog ispita iz ovog predmeta studenti će biti sposobni da: 1. Razumije fiziku mehanizama prenošenja toplote; 2. Zna da opiše osnovne i izvedene fizičke veličine, njihove definicije, kojima je opisana fizika prenošenja toplote; 3. Razumije zakone o održanju energije, mehaničke, toplotne, i ukupne, formulisane u integralnom i u diferencijalnom obliku; 4. Pravilno interpretira uzroke i veze između fizičkih veličina koje karakterišu određeni mehanizam prenošenja toplote; 5. Razumije koncept bezdimenzionih brojeva koji opisuju relativni intenzitet određenih fizičkih uticaja kao i okolnosti pod kojima je moguće izvršiti pojednostavljenja problem prenošenja toplote u smislu njegovog matematičkog tretmana; 6. Razumije relevantne pojmove i koncept graničnog sloja kod fizičkog mehanizma prenosa toplote konvekcijom: Njutnov zakon hlađenja, koeficijent prelaza toplote, teorija graničnog sloja, debljina graničnog sloja, viskozni podsloj, odvajanje, koeficijent trenja, i dr; 7. Razumije uticaj turbulencije na mehanizam prenosa toplote konvekcijom i njegove posledice po: debljinu graničnog sloja, raspodjelu temperature i brzine, koeficjent trenja, koeficijent prelaza toplote, pad pritiska, tačku odvajanja, i dr. kao i složenost i teškoće u određivanju intenziteta prenosa toplote turbulentnom prinudnom i slobodnom konvekcijom u opštem slučaju i savremene prilaze za njegovo rješavanje; 8. Razumije fiziku prenošenja toplote u prisustvu promjene faze - ključanja i kondenzacije; 9. Razumije tipove i metodologiju proračuna intenziteta razmjene toplote kod razmjenjivača toplote; 10. Razumije osnove prenosa mase; 11. Razumije fizičke veličine, zakone, i veze koje opisuju fizički mehanizam prenošenja toplote zračenjem; 12. Razumije osnove prenosa toplote zračenjem i prateće fizičke veličine. Razumije klase problema i odgovarajuće matematičke prilaze u proračunu intenziteta prenosa toplote mehanizmom termalnog zračenja.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf. dr Milan Šekularac, vanredni profesor mr Vidosava Vilotijević, dipl.ing.maš, saradnik
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, kolokvijumi, seminarski radovi
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Osnovni pojmovi. Termofizičke osobine supstance. Fizički mehanizmi prenosa toplote - osnovne karakteristike.
I nedjelja, vježbe - Osnovni računski primjeri
II nedjelja, pred.-Energijska jednačina u integralnom obliku. Energijska jednačina u diferencijalnom obliku, o održanju: ukupne, mehaničke, toplotne energije. Specijalni slučajevi. Kondukcija toplote - osnove. 1D kondukcija
II nedjelja, vježbe Osnovni računski primjeri iz kondukcije toplote
III nedjelja, pred.- Stacionarna kondukcija toplote. 1D i 2D slučajevi, analitički tretman.
III nedjelja, vježbe - Računski primjeri iz kondukcije toplote
IV nedjelja, pred.- Nestacionarna kondukcija. Analitička rješenja.
IV nedjelja, vježbe - Računski primjeri iz stacionarne i 1D nestacionarne kondukcije.
V nedjelja, pred.- Numerička rješenja stacionarne i nestacionarne kondukcije.
V nedjelja, vježbe - Računski primjeri iz numeričkog rješavanja problema kondukcije toplote.
VI nedjelja, pred.- Konvekcija. Opšti pojmovi. Njutnov zakon hlađenja. Prinudna i slobodna konvekcija. Teorija graničnog sloja
VI nedjelja, vježbe - Računski primjeri iz konvekcije toplote
VII nedjelja, pred.- Laminarni i turbulentni granični sloj. Jednačine o održanju količine kretanja i energije. Koeficijent trenja i koeficijent prelaza toplote. Specijalni slučajevi
VII nedjelja, vježbe - Računski primjeri iz graničnog sloja
VIII nedjelja, pred.- Prinudna turbulentna konvekcija. Rejndolsova analogija. Specijalni slučajevi. Prinudna konvekcija u pravim kružnim cijevima
VIII nedjelja, vježbe - Računski primjeri iz graničnog sloja i prinudne konvekcije
IX nedjelja, pred.- Slobodna konvekcija. Ključanje i kondenzacija
IX nedjelja, vježbe - Računski primjeri iz slobodne konvekcije, ključanja i kondenzacije
X nedjelja, pred.- Razmjenjivači toplote
X nedjelja, vježbe - Računski primjeri iz razmjenjivača toplote
XI nedjelja, pred.- Osnove prenosa mase
XI nedjelja, vježbe - Primjeri iz prenosa mase
XII nedjelja, pred.- Osnove fizike termalnog zračenja
XII nedjelja, vježbe - Osnovni primjeri iz termalnog zračenja - pojmovi, definicije, faktor vidljivosti
XIII nedjelja, pred.- Osnove proračuna intenziteta prenosa toplote mehanizmom termalnog zračenja. Specijalni slučaj sivih tijela razdvojenih transparentnom supstancom. Osnove prenosa toplote termalnim zračenjem u participirajućoj supstanci.
XIII nedjelja, vježbe - Računski primjeri iz prenosa toplota zračenjem između sivih površina razdvojenih transparentnim medijumom
XIV nedjelja, pred.-
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.-
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
6 kredita x 40/30=8 sati i 0 minuta
3 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
3 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
8 sati i 0 minuta x 16 =128 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
8 sati i 0 minuta x 2 =16 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
6 x 30=180 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
36 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 128 sati i 0 minuta (nastava), 16 sati i 0 minuta (priprema), 36 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveNedjeljno 6 kredita x 40/30 = 8 sati
Konsultacije
Literatura1. Skripta Prenos toplote i mase, autor Prof.dr Petar Vukoslavčević 2. F. Incroppera, Fundamentals of heat and mass transfer 3. Schaums Outlines Series, McGraw Hill, Heat transfer 4. F.Incroppera, Solutions manual 5. Slajdovi sa nastave 6. Kozić i dr, Zbirka zadataka iz prenošenja toplote, Mašinski fakultet Beograd
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjePismeni kolokvijumi Završni ispit - test Saminarski rad
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Mašinski fakultet / ENERGETSKA EFIKASNOST / NUMERIČKE METODE U ENERGETICI

Naziv predmeta:NUMERIČKE METODE U ENERGETICI
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
12211Izborni162+2+0
Studijski programi za koje se organizujeENERGETSKA EFIKASNOST
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta
Ishodi učenja
Ime i prezime nastavnika i saradnika
Metod nastave i savladanja gradiva
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. -
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.-
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.-
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.-
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.-
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.-
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.-
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.-
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.-
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.-
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.-
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.-
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.-
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.-
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
6 kredita x 40/30=8 sati i 0 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
4 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
8 sati i 0 minuta x 16 =128 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
8 sati i 0 minuta x 2 =16 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
6 x 30=180 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
36 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 128 sati i 0 minuta (nastava), 16 sati i 0 minuta (priprema), 36 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Mašinski fakultet / ENERGETSKA EFIKASNOST / MJERENJE I MJERNI SISTEMI

Naziv predmeta:MJERENJE I MJERNI SISTEMI
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
12463Obavezan162+2+0
Studijski programi za koje se organizujeENERGETSKA EFIKASNOST
Uslovljenost drugim predmetimaNema
Ciljevi izučavanja predmetaUpoznavanje sa osnovnim metodama mjerenja strujnih i termičkih parametara (temperature, pritiska, protoka, potrošnje električne energije), izvedenih veličina (efikasnost razmjenjivača, efikasnost "COP" sistema KGH i dr), i specifičnom energetskom opremom u Laboratoriji za Energetiku.
Ishodi učenjaOčekuje se da student: 1. Interpretira značaj eksperimenata u istraživačkom procesu; 2. Opiše eksperimentalnu instalaciju u Laboratoriji za Energetiku Mašinskog fakulteta; 3. Poznaje i interpretira standarde za mjerenje temperature; 4. Opiše principe rada termo-električnih uređaja za mjerenje temperature (termoparovi, termorezistori , princip rada termokamere) i dr; 5. Interpretiraju i izračunaju vremensku karakteristiku senzora u laboratoriji; 6. Interpretiraju i predstave metodu za izračunavanje karakteristike blende za mjerenje protoka u sistemima KGH. Izvrše validaciju rezultata na laboratorijskoj instalaciji KGH sa istom blendom. Sprovedu samostalni proračun za određene ulazne podatke kakav se vrši u inženjerskoj praksi. 7.Interpretiraju i izračunaju bilanse toplotne pumpe vazduh – voda primjenom svih mjernih uređaja na instalaciji za klimatizaciju; 8. Definišu karakteristike ventilator-konvektora u sistemu KGH, razmjenjivača voda-vazduh i voda-freon u sistemu KGH u laboratoriji. 9. Osposobe se za mjerenje osnovnih električnih veličina koje karakterišu električno opterećenje mašine 10. Sračunaju koeficijent "COP" sistema toplotna puma-klima komora.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf. dr Milan Šekularac, dipl.maš.ing / Prof. dr Nikola Žarić, dipl.ing.el. mr Boris Hrnčić, dipl.maš.ing.
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, auditorne vježbe, laboratorijske vježbe
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Opšti pregled fizičkih veličina od interesa za mjerenje kod energetskih instalacija i sistema KGH (klimatizacija, grijanje, hlađenje). Pregled instrumenata i tehnika za mjerenje temperature. Pregled instrumenata i tehnika za mjerenje protoka. Mjerenje pritiska. Mjerenje električnih veličina (napon, struja, cos(fi)). Izvedene veličine: koeficijent prolaza toplote i efikasnost razmjenjivača u sistemu KGH; Iisparivači i kondenzatori - proračun i mjerenje; grejni / rashladni faktor toplotne pumpe odn cijele KGH instalacije (COP, EER);
I nedjelja, vježbe - Pregled fizičkih veličina, tipskih instrumenata i tehnika mjerenja, neposredan uvid u laboratoriji i susret sa opremom i KGH instalacijom
II nedjelja, pred.-Osnovni elementi rashladnih (HVAC) instalacija; Principijelna shema toplotne pumpe vazduh – voda KTK - JWR/WP/SP u laboratoriji za Energetiku Mašinskog fakultet UCG. Pregled sheme, termodinamičkog ln(p)-i dijagrama radnog fluida R407C, skica tipičnog rashladnog ciklusa, pregled karakteristika kondenzatora i isparivača. Proračun ciklusa iterativnim putem kod vremenski promjenljivog rada sistema. 11S/Z/P;
II nedjelja, vježbe Osnovni proračun komponenti sistema. Uvid u termodinamički ln(p)-i dijagram i ciklus. Karakteristike razmjenjivača
III nedjelja, pred.- Proračun dinamike rada KGH sistema. Izvedene veličine (COP)
III nedjelja, vježbe - Performanse sistema KGH i komponenti. Uvid kroz eksperiment na instalaciji u laboratoriji.
IV nedjelja, pred.- Termometri, termoparovi; Vremenska konstanta kod prelaznih / nestacionarnih procesa; Mjerenje temperature u fluidu koji se kreće.
IV nedjelja, vježbe - Mjerenje temperature, instrumenti i akvizicija, vremenska konstanta. LabView akvizicija sa DAQ kartice u računar
V nedjelja, pred.- IC kamera (termokamera) i obrada podataka
V nedjelja, vježbe - Mjerenje termokamerom
VI nedjelja, pred.- Mjerenje protoka fluida; Pregled tehnika i instrumenata: mjerenje protoka vaganjem, volumetrijska metoda, mjerenje protoka blendom, mjerači protoka sa rotirajućim tijelom (turbinski), ultrazvučni protokomjer, elektromagnetni protkomjer. Neposredan uvid u laboratoriji.
VI nedjelja, vježbe - Upoznavanje sa opremom za mjrenje protoka. Mjerenje brzine i protoka vazduha u sistemima ventilacije. Pitot sonda i turbinski protokomjer.
VII nedjelja, pred.- Mjerenje protoka pomoću turbinskog protokomjera, slučaj vazduha u sistemima ventilacije i vode u zatvorenom KGH hidrauličkom krugu. Mjerenje protoka vode blendom. Karakteristika blende po literaturi i neposredan eksperimentalni uvid u laboratoriji. Primjer praktičnog proračuna iz inženjerske prakse, za određivanje protoka fluida kroz blendu na osnovu izmjerenog diferencijalnog pritiska blende i poznate geometrije blende.
VII nedjelja, vježbe - Mjerenje protoka pomoću blende
VIII nedjelja, pred.- Mjerenje pritiska. Statički, dinamički, totalni pritisak. Pitot sonda. Laboratorijski i terenski instrumenti. Dead-weight tester manometara.
VIII nedjelja, vježbe - Mjerenje dinamičkog i apsolutnog pritiska komercijalnim instrumentima.
IX nedjelja, pred.- Mjerenje karakteristika komponenti sistema KGH: kofeficijent prolaza toplote i efikasnost razmjenjivača toplote u sistemu - eksperimentalni uvid i proračun na osnovu specijalizovane literature. Karakteristike ventilatorkonvektora (fan coil aparata) sistema KGH u laboratoriji. Mjerenje električnih veličina, aktivna snaga. Određivanje električne potrošnje u kW i grejnog / rashladnog faktora KGH instalacije.
IX nedjelja, vježbe - Mjerenje energetskih performansi KGH sistema i komponenti u laboratoriji.
X nedjelja, pred.- Određivanje COP sistema KGH u promjenjivim uslovima rada.
X nedjelja, vježbe - Određivanje sezonskog COP kod KGH sistema.
XI nedjelja, pred.- Termoelektrični generator, osnovne karakteristike
XI nedjelja, vježbe - Eksperiment sa termoelektričnim generatorom
XII nedjelja, pred.- DAQ - Akvizicija i obrada signala
XII nedjelja, vježbe - Akvizicija signala upotrebom LabView i obrada u Matlab
XIII nedjelja, pred.-
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.-
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.-
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
6 kredita x 40/30=8 sati i 0 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
4 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
8 sati i 0 minuta x 16 =128 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
8 sati i 0 minuta x 2 =16 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
6 x 30=180 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
36 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 128 sati i 0 minuta (nastava), 16 sati i 0 minuta (priprema), 36 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura1. Bilješke predmetnog nastavnika i magistarski rad ,,Dinamika sistema toplotna pumpa - klima komora u rashladnom režimu rada", M.Šekularac, 2008. 2. Publikacije proizvođača KGH opreme i mjerno-akvizicione opreme iz laboratorije; Izvodi iz literature o dostupnoj KGH opremi i rashladnom fluidu R407C 3. Slajdovi sa predavanja 4. Osnovi tehnike mjerenja, Ivo Vušković, Mašinski fakultet Beograd 5. Odabrani naučni radovi 6. Tutorijali za LabView
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeOdbrana seminarskih radova sa urađenim zadacima sa laboratorijskih vježbi. Pismeni završni test.
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Mašinski fakultet / ENERGETSKA EFIKASNOST / NAUKA O ENERGIJI

Naziv predmeta:NAUKA O ENERGIJI
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
12464Obavezan163+1+0
Studijski programi za koje se organizujeENERGETSKA EFIKASNOST
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti.
Ciljevi izučavanja predmetaUpoznavanje sa osnovnim pojmovima o energiji, tehnologijama i njihovom uticaju na životnu sredinu.
Ishodi učenjaNakon položenog ispita iz ovog predmeta studenti će biti sposobni da: 1. Razumiju pojmove energija, transformacija energije, eksergija; 2. Razumiju osnovne zakone termodinamike i mehanike fluida; 3. Koriste znanja stečena iz oblasti sagorijevanja fosilnih goriva; 4. Koriste znanja stečena iz oblasti korišćenja hidroenergije, energije vjetra, sunca, biomase i nuklearne energije; 5. Razumiju princip rada gorivih ćelija; 6. Razumiju proces proizvodnje električne energije; 7. Razumiju problem globalnog zagrijavanja.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf. dr Esad Tombarević
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, auditorne vježbe.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Energija. Osnovni zakoni termodinamike i mehanike fluida.
I nedjelja, vježbe - Energija. Osnovni zakoni termodinamike i mehanike fluida.
II nedjelja, pred.-Transformacija energije.
II nedjelja, vježbe Transformacija energije.
III nedjelja, pred.- Eksergija.
III nedjelja, vježbe - Eksergija.
IV nedjelja, pred.- Fosilna goriva, sagorijevanje i toplotne mašine 1: Generalizovani Carnot koeficijent efikasnosti. Kružni procesi.
IV nedjelja, vježbe - Fosilna goriva, sagorijevanje i toplotne mašine 1: Generalizovani Carnot koeficijent efikasnosti. Kružni procesi.
V nedjelja, pred.- Fosilna goriva, sagorijevanje i toplotne mašine 2: Fosilna goriva i sagorijevanje. Efikasnost termoelektrana.
V nedjelja, vježbe - Fosilna goriva, sagorijevanje i toplotne mašine 2: Fosilna goriva i sagorijevanje. Efikasnost termoelektrana.
VI nedjelja, pred.- Hidroenergija: Male i velike hidroelektrane. Vrste turbina. Energija talasa.
VI nedjelja, vježbe - Hidroenergija: Male i velike hidroelektrane. Vrste turbina. Energija talasa.
VII nedjelja, pred.- Energija vjetra: Smjer i snaga vjetra na globalnom nivou. Moderni vjetrogeneratori. “Farme” vjetrogeneratora. Efikasnost.
VII nedjelja, vježbe - Energija vjetra: Smjer i snaga vjetra na globalnom nivou. Moderni vjetrogeneratori. “Farme” vjetrogeneratora. Efikasnost.
VIII nedjelja, pred.- Solarna energija: Spektar solarnog zračenja. Fotoelektrični paneli. Termalni solarni paneli. Efikasnost panela i primjena.
VIII nedjelja, vježbe - Solarna energija: Spektar solarnog zračenja. Fotoelektrični paneli. Termalni solarni paneli. Efikasnost panela i primjena.
IX nedjelja, pred.- Solarna energija: Termalni solarni paneli. Efikasnost panela i primjena.
IX nedjelja, vježbe - Solarna energija: Termalni solarni paneli. Efikasnost panela i primjena.
X nedjelja, pred.- Biomasa: Potencijal i upotreba. Biomasa u proizvodnji toplotne energije. Sagorijevanje i gasifikacija. Dobijanje tečnog goriva (biofuel).
X nedjelja, vježbe - Biomasa: Potencijal i upotreba. Biomasa u proizvodnji toplotne energije. Sagorijevanje i gasifikacija. Dobijanje tečnog goriva (biofuel).
XI nedjelja, pred.- Fisija i fuzija: Mehanizam procesa. Reaktori. Tokamak sistem.
XI nedjelja, vježbe - Fisija i fuzija: Mehanizam procesa. Reaktori. Tokamak sistem.
XII nedjelja, pred.- Gorivne ćelije: Princip rada, vrste, efikasnost.
XII nedjelja, vježbe - Gorivne ćelije: Princip rada, vrste, efikasnost.
XIII nedjelja, pred.- Proizvodnja električne energije: Generatori, transformatori, mogući načini skladištenja el. energije.
XIII nedjelja, vježbe - Proizvodnja električne energije: Generatori, transformatori, mogući načini skladištenja el. energije.
XIV nedjelja, pred.- Globalne klimatske promjene: Problemi globalnog zagrijavanja i oštećenja ozonskog omotača.
XIV nedjelja, vježbe - Globalne klimatske promjene: Problemi globalnog zagrijavanja i oštećenja ozonskog omotača.
XV nedjelja, pred.- Energija i društvo.
XV nedjelja, vježbe - Energija i društvo.
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
6 kredita x 40/30=8 sati i 0 minuta
3 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
4 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
8 sati i 0 minuta x 16 =128 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
8 sati i 0 minuta x 2 =16 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
6 x 30=180 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
36 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 128 sati i 0 minuta (nastava), 16 sati i 0 minuta (priprema), 36 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da prisustvuju predavanjima i vježbama.
KonsultacijePo dogovoru sa studentima.
Literatura[1] J. Andrews, N. Jelley: Energy Science, University Press, Oxford 2007. [2] Prezentacije sa predavanja.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjePosjećenost predavanja i vježbi 10 poena; Projektni zadatak 40 poena; Završni ispit 50 poena. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi namanje 50 poen.
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Mašinski fakultet / ENERGETSKA EFIKASNOST / POTROŠNJA ENERGIJE I EFIKASNOST

Naziv predmeta:POTROŠNJA ENERGIJE I EFIKASNOST
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
12465Obavezan162+2+0
Studijski programi za koje se organizujeENERGETSKA EFIKASNOST
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti
Ciljevi izučavanja predmetaUpoznavanje sa osnovnim pojmovima o energiji, tehnologijama i njihovom uticaju na životnu sredinu. Upoznavanje sa tehnološkim mogućnostima za poboljšanje energetske efikasnosti.
Ishodi učenjaNakon položenog ispita iz ovog predmeta studenti će biti sposobni da: 1. Razumiju potrebe za energijom i da uoče mogućnosti ušteda u različitim sektorima: poljoprivreda, industrija, zgradarstvo, usluge, transport; 2. Razumiju specifičnosti potrošnje energije kućnih aparata; 3. Izvrše osnovne ekonomske proračune.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf dr Milan Šekularac, dipl.ing.maš.
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja i vježbe; seminarski / grafički rad
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Energija u poljoprivredi: Potrebe za energijom u poljoprivredi. Mogućnosti uštede.
I nedjelja, vježbe - Primjeri
II nedjelja, pred.-Energija u šumarstvu: Potrebe za energijom u šumarstvu. Mogućnosti uštede.
II nedjelja, vježbe Primjeri
III nedjelja, pred.- Energija u industriji 1: Osnivanje i uloga radnog tijela za štednju energije. Osnivanje baze podataka.
III nedjelja, vježbe - Primjeri
IV nedjelja, pred.- Energija u industriji 2: Energetski audit (pregled utroška energije). Obavljanje energetskog audita. Provjera i ocjena podataka o potrošnji energije.
IV nedjelja, vježbe - Primjeri
V nedjelja, pred.- Energija u industriji 3: Utvrđivanje, procjena i provođenje mogućih mjera za štednju energije.
V nedjelja, vježbe - Primjeri
VI nedjelja, pred.- Energija u industriji 4: Izvještaj o energetskom auditu. Provođenje mjera na štednji energije. Nadzor, ocjena i praćenje učinka mjera/projekata za uštedu energije. Ocjena programa za štednju energije.
VI nedjelja, vježbe - Primjeri
VII nedjelja, pred.- Energija u zgradarstvu 1: Građevinski elementi zgrada i njihove energetske karakteristike.
VII nedjelja, vježbe - Primjeri
VIII nedjelja, pred.- Energija u zgradarstvu 2: Grijanje i hlađenje objekata. Instalacije. Izvori energije.
VIII nedjelja, vježbe - Primjeri. Upotreba MEEC softvera. Upoznavanje sa priručnikom o EE zgrada u izdanju UCG
IX nedjelja, pred.- Kućni aparati: Klasa i označavanje. Štedne sijalice. Hladnjaci. Mašine za pranje i sušenje rublja. Stand-by rad uređaja.
IX nedjelja, vježbe - Primjeri
X nedjelja, pred.- Energija u uslugama: Potrošnja različitih oblika energije. Toplotna energija i električna energija u zdravstvu, trgovini i turizmu. Načini uštede.
X nedjelja, vježbe - Primjeri
XI nedjelja, pred.- Transport 1: Trendovi u transportu. Porast i granice rasta drumskog transporta. Prednosti i mane drumskog, željezničkog i javnog prevoza. Smanjenje potrošnje goriva povećanjem efikasnosti.
XI nedjelja, vježbe - Primjeri
XII nedjelja, pred.- Transport 2: Zakrčenost saobraćaja – mogući načini smanjenja. Poboljšanje javnog prevoza. Poskupljenje vozila, gradnja puteva, naplaćivanje kroz gorivo, “road pricing”, dinamičko naplaćivanje
XII nedjelja, vježbe - Primjeri
XIII nedjelja, pred.- Energetska ekonomika 1: Model toka novca, vremenska vrijednost novca, životni vijek opreme, dobiti, troškovi i procjena predloga objekta.
XIII nedjelja, vježbe - Primjeri
XIV nedjelja, pred.- Energetska ekonomika 2: Metode, tehnike sistematske ekonomske analize, analiza investicija, inflacija.
XIV nedjelja, vježbe - Primjeri
XV nedjelja, pred.- Energetska ekonomika 2: Metode, tehnike sistematske ekonomske analize, analiza investicija, inflacija.
XV nedjelja, vježbe - Primjeri
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
6 kredita x 40/30=8 sati i 0 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
4 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
8 sati i 0 minuta x 16 =128 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
8 sati i 0 minuta x 2 =16 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
6 x 30=180 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
36 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 128 sati i 0 minuta (nastava), 16 sati i 0 minuta (priprema), 36 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura[1] H. Požar: Osnovi energetike, Sveučilište u Zagrebu [2] Pisana predavanja & slajdovi [3] Izabrana poglavlja iz literature o nauci o energiji, obnovljivim izvorima energije, sistemima KGH, EE priručnika, softvera MEEC i dr.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeProjektni / grafički rad Završni ispit
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Mašinski fakultet / ENERGETSKA EFIKASNOST / ENERGETSKA EFIKASNOST U ZGRADARSTVU

Naziv predmeta:ENERGETSKA EFIKASNOST U ZGRADARSTVU
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
12466Obavezan262+2+0
Studijski programi za koje se organizujeENERGETSKA EFIKASNOST
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta
Ishodi učenja
Ime i prezime nastavnika i saradnika
Metod nastave i savladanja gradiva
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. -
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.-
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.-
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.-
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.-
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.-
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.-
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.-
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.-
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.-
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.-
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.-
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.-
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.-
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
6 kredita x 40/30=8 sati i 0 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
4 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
8 sati i 0 minuta x 16 =128 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
8 sati i 0 minuta x 2 =16 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
6 x 30=180 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
36 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 128 sati i 0 minuta (nastava), 16 sati i 0 minuta (priprema), 36 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Mašinski fakultet / ENERGETSKA EFIKASNOST / ENERGETSKE KARAKTERISTIKE GRAĐEVINSKIH PROIZVODA

Naziv predmeta:ENERGETSKE KARAKTERISTIKE GRAĐEVINSKIH PROIZVODA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
12467Obavezan262+2+0
Studijski programi za koje se organizujeENERGETSKA EFIKASNOST
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti
Ciljevi izučavanja predmetaRazumijevanje uticaja građevinskih proizvoda na energetsku efikasnost građevinskih objekata; Prikaz metodologije proračuna parametara energetske efikasnosti u procesu definisanja energetskih karakteristika zgrada; Upoznavanje regulative i standarda iz predmetne oblasti
Ishodi učenjaNakon položenog ispita iz ovog predmeta studenti će biti sposobni da: 1. Razumiju ulogu građevinskih proizvoda u poboljšanju energetske efikasnosti građevinskih objekata; 2. Vrše optimalan izbor građevinskih proizvoda i metodologije ugradnje za poboljšanje energetske efikasnosti; 3. Vrše proračune parametara energetskih karakteristika građevinskih objekata – sistema; 4. Poznaju i primjenjuju mjere za poboljšanje energetske efikasnosti na području građevinarstva 5. Primjenjuju pravila i procedure predviđene važećom regulativom iz oblasti energetske efikasnosti.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf.dr Radmila Sinđić Grebović, dipl.inž.građ.
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe (računske), samostalni zadaci, seminarski rad.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Uvod – Terminologija; Regulativa i standardi o građevinskim proizvodima i energetskoj efikasnosti.
I nedjelja, vježbe - Uvod – Terminologija; Regulativa i standardi o građevinskim proizvodima i energetskoj efikasnosti.
II nedjelja, pred.-Uticaj energetskih karakteristika građevinskih proizvoda (sistema) na energetsku efikasnost građevinskih objekata
II nedjelja, vježbe Uticaj energetskih karakteristika građevinskih proizvoda (sistema) na energetsku efikasnost građevinskih objekata. Računski primjeri.
III nedjelja, pred.- Termotehničke karakteristike građevinskih proizvoda; Proračuni parametara toplotnog transfera za homogene i heterogene sisteme.
III nedjelja, vježbe - Termotehničke karakteristike građevinskih proizvoda; Proračuni parametara toplotnog transfera za homogene i heterogene sisteme. Računski primjeri.
IV nedjelja, pred.- Higrotermičke karakteristike građevinskih proizvoda i sistema; Difuzija vodene pare i međuprostorna kondenzacija - uzroci i posljedice, proračun; Uticaj na energetske karakteristike.
IV nedjelja, vježbe - Higrotermičke karakteristike građevinskih proizvoda i sistema; Difuzija vodene pare i međuprostorna kondenzacija - uzroci i posljedice, proračun; Uticaj na energetske karakteristike. Računskim primjeri.
V nedjelja, pred.- Uloga specificiranih građevinskih proizvoda i sistema u procesu difuzije vodene pare i izbjegavanju međuprostorne kondenzacije.
V nedjelja, vježbe - Uloga specificiranih građevinskih proizvoda i sistema u procesu difuzije vodene pare i izbjegavanju međuprostorne kondenzacije. Računski primjeri.
VI nedjelja, pred.- Uloga specificiranih građevinskih proizvoda i sistema pri dejstvu okoline (kiša nošena vjetrom i sl.)
VI nedjelja, vježbe - Uloga specificiranih građevinskih proizvoda i sistema pri dejstvu okoline (kiša nošena vjetrom i sl.)
VII nedjelja, pred.- Definisanje klimatskih parametara za proračun toplotnog i difuzionog protoka kroz elemenata omotača - sistema; Ostali ulazni proračunski parametri.
VII nedjelja, vježbe - Definisanje klimatskih parametara za proračun toplotnog i difuzionog protoka kroz elemenata omotača - sistema; Ostali ulazni proračunski parametri. Računski primjeri.
VIII nedjelja, pred.- Toplotni kapacitet građevinskih proizvoda. Toplotna stabilnost u funkciji izbora građevinskih proizvoda.
VIII nedjelja, vježbe - Toplotni kapacitet građevinskih proizvoda. Toplotna stabilnost u funkciji izbora građevinskih proizvoda. Samostalni rad.
IX nedjelja, pred.- Kolokvijum
IX nedjelja, vježbe - Kolokvijum
X nedjelja, pred.- Građevinski proizvodi kao činioci toplotnih mostova i protoka preko tla – karakter i parametri toplotnog protoka; Izbor proizvoda u cilju poboljšanja energetskih karakteristika.
X nedjelja, vježbe - Građevinski proizvodi kao činioci toplotnih mostova i protoka preko tla – karakter i parametri toplotnog protoka; Izbor proizvoda u cilju poboljšanja energetskih karakteristika; Računski primjeri.
XI nedjelja, pred.- Karakteristike građevinskih proizvoda - sistema sa zastakljenjima - Parametri toplotnog protoka, proračuni toplotnog protoka.
XI nedjelja, vježbe - Karakteristike građevinskih proizvoda - sistema sa zastakljenjima - Parametri toplotnog protoka, proračuni toplotnog protoka. Računski primjeri.
XII nedjelja, pred.- Specifični građevinski proizvodi i sistemi za poboljšanje energetskih karakteristika zgrada (specijalni fasadni elementi i sl.)
XII nedjelja, vježbe - Specifični građevinski proizvodi i sistemi za poboljšanje energetskih karakteristika zgrada (specijalni fasadni elementi i sl.). Računski primjeri.
XIII nedjelja, pred.- Analiza proračunskih parametara energetskih karakteristika objekata u funkciji izbora građevinskih proizvoda i sistema.
XIII nedjelja, vježbe - Analiza proračunskih parametara energetskih karakteristika objekata u funkciji izbora građevinskih proizvoda i sistema. Samostalni zadatak.
XIV nedjelja, pred.- Optimizacija koštanja ugrađenih proizvoda i građevinskih sistema minimalnih energetskih karakteristika
XIV nedjelja, vježbe - Optimizacija koštanja ugrađenih proizvoda i građevinskih sistema minimalnih energetskih karakteristika. Analiza slučaja.
XV nedjelja, pred.- Građevinski proizvodi i sistemi u procesu projektovanja zgrada gotovo nulte energije.
XV nedjelja, vježbe - Građevinski proizvodi i sistemi u procesu projektovanja zgrada gotovo nulte energije. Računska analiza.
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
6 kredita x 40/30=8 sati i 0 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
4 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
8 sati i 0 minuta x 16 =128 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
8 sati i 0 minuta x 2 =16 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
6 x 30=180 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
36 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 128 sati i 0 minuta (nastava), 16 sati i 0 minuta (priprema), 36 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti moraju pohađati nastavu i vežbe i polagati sve kolokvijume i završne ispite.
Konsultacije
LiteraturaLiteratura: [1] Hugo Hens: “Building Physics – Heat, Air and Moisture” Fundamentals and Engineering methods with Examples and Exercises, Ernst&Sohn, 2011 [2] Hugo Hens: “Applied Building Physics – Boundary Conditions, Building Performance and Material Properties”, Ernst&Sohn, 2011 [3] Matthew Hall: “Materials for energy efficiency and thermal comfort in buildings”, Woodhead-Publishing ISBN 978-0-08-008101488-2, India; CRC PressISBN 978-1-84569-927-7, North America, [4] Ízzet Yüksek: “The Evaluation of Building Materials in Terms of Energy Efficiency”, Periodica Polytechnica Civil Engineering, 59(1), pp. 45–58, 2015 DOI: 10.3311/PPci.7050 [5] Construction Products Regulation (CPR-305/2011) of 4 April 2011 (Official Journal L 88/5) [6] Directive 2010/31/EU of the European Parliament and of the Council of 19 May 2010 on the energy performance buildings [7] Commission Delegated Regulation (EU) No 244/2012, Annex I: cost-optimal methodology framework. [8] EN ISO 13786: 2017 [9] EN ISO 52016-1: 2017
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeAktivnost (domaći zadaci): max 10 poena Godišnji rad: max 30 poena Kolokvijum: max 30 poena Završni ispit (Seminarski rad): 30 poena
Posebne naznake za predmetNema
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Mašinski fakultet / ENERGETSKA EFIKASNOST / KLIMATIZACIJA,GRIJANJE I PROVJETRAVANJE

Naziv predmeta:KLIMATIZACIJA,GRIJANJE I PROVJETRAVANJE
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
12468Obavezan263+2+0
Studijski programi za koje se organizujeENERGETSKA EFIKASNOST
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta
Ishodi učenja
Ime i prezime nastavnika i saradnika
Metod nastave i savladanja gradiva
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. -
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.-
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.-
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.-
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.-
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.-
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.-
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.-
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.-
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.-
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.-
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.-
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.-
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.-
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
6 kredita x 40/30=8 sati i 0 minuta
3 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
3 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
8 sati i 0 minuta x 16 =128 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
8 sati i 0 minuta x 2 =16 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
6 x 30=180 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
36 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 128 sati i 0 minuta (nastava), 16 sati i 0 minuta (priprema), 36 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Mašinski fakultet / ENERGETSKA EFIKASNOST / MONITORING I UPRAVLJANJE ENERGIJOM (SCADA)

Naziv predmeta:MONITORING I UPRAVLJANJE ENERGIJOM (SCADA)
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
12469Obavezan262+2+0
Studijski programi za koje se organizujeENERGETSKA EFIKASNOST
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta
Ishodi učenja
Ime i prezime nastavnika i saradnika
Metod nastave i savladanja gradiva
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. -
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.-
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.-
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.-
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.-
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.-
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.-
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.-
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.-
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.-
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.-
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.-
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.-
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.-
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
6 kredita x 40/30=8 sati i 0 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
4 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
8 sati i 0 minuta x 16 =128 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
8 sati i 0 minuta x 2 =16 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
6 x 30=180 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
36 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 128 sati i 0 minuta (nastava), 16 sati i 0 minuta (priprema), 36 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Mašinski fakultet / ENERGETSKA EFIKASNOST / INSTALACIJE U ZGRADAMA

Naziv predmeta:INSTALACIJE U ZGRADAMA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
12470Obavezan262+2+0
Studijski programi za koje se organizujeENERGETSKA EFIKASNOST
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta
Ishodi učenja
Ime i prezime nastavnika i saradnika
Metod nastave i savladanja gradiva
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. -
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.-
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.-
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.-
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.-
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.-
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.-
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.-
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.-
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.-
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.-
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.-
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.-
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.-
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
6 kredita x 40/30=8 sati i 0 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
4 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
8 sati i 0 minuta x 16 =128 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
8 sati i 0 minuta x 2 =16 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
6 x 30=180 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
36 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 128 sati i 0 minuta (nastava), 16 sati i 0 minuta (priprema), 36 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Mašinski fakultet / ENERGETSKA EFIKASNOST / URBANISTIČKI I ARHITEKTONSKI ASPEKTI ENERG.EFIKASN

Naziv predmeta:URBANISTIČKI I ARHITEKTONSKI ASPEKTI ENERG.EFIKASN
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
12472Obavezan353+2+0
Studijski programi za koje se organizujeENERGETSKA EFIKASNOST
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta
Ishodi učenja
Ime i prezime nastavnika i saradnika
Metod nastave i savladanja gradiva
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. -
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.-
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.-
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.-
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.-
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.-
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.-
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.-
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.-
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.-
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.-
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.-
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.-
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.-
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
3 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
1 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Mašinski fakultet / ENERGETSKA EFIKASNOST / NISKO ENERGETSKE ZGRADE I KONCEPT PAMETNIH ZGRADA

Naziv predmeta:NISKO ENERGETSKE ZGRADE I KONCEPT PAMETNIH ZGRADA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
12473Obavezan352+2+0
Studijski programi za koje se organizujeENERGETSKA EFIKASNOST
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta
Ishodi učenja
Ime i prezime nastavnika i saradnika
Metod nastave i savladanja gradiva
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. -
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.-
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.-
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.-
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.-
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.-
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.-
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.-
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.-
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.-
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.-
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.-
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.-
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.-
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
2 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Mašinski fakultet / ENERGETSKA EFIKASNOST / POTROŠNJA ENERGIJE I OKOLINA

Naziv predmeta:POTROŠNJA ENERGIJE I OKOLINA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
12474Obavezan352+2+0
Studijski programi za koje se organizujeENERGETSKA EFIKASNOST
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta
Ishodi učenja
Ime i prezime nastavnika i saradnika
Metod nastave i savladanja gradiva
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. -
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.-
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.-
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.-
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.-
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.-
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.-
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.-
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.-
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.-
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.-
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.-
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.-
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.-
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
2 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Mašinski fakultet / ENERGETSKA EFIKASNOST / ENERGETSKA SERTIFIKACIJA ZGRADA

Naziv predmeta:ENERGETSKA SERTIFIKACIJA ZGRADA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
12475Obavezan352+2+0
Studijski programi za koje se organizujeENERGETSKA EFIKASNOST
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta
Ishodi učenja
Ime i prezime nastavnika i saradnika
Metod nastave i savladanja gradiva
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. -
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.-
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.-
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.-
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.-
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.-
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.-
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.-
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.-
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.-
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.-
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.-
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.-
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.-
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
2 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Mašinski fakultet / ENERGETSKA EFIKASNOST / ENERGETSKA EFIKASNOST U SAOBRAĆAJU I KOM.SISTEMIMA

Naziv predmeta:ENERGETSKA EFIKASNOST U SAOBRAĆAJU I KOM.SISTEMIMA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
12476Obavezan352+2+0
Studijski programi za koje se organizujeENERGETSKA EFIKASNOST
Uslovljenost drugim predmetimaNema posebnih uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta
Ciljevi izučavanja predmetaNakon položenog ispita iz ovog predmeta studenti će biti sposobni da: 1. Identifikuju i prate indikatore energetske efikasnosti u saobraćaju i komunalnim sistemima, 2. Proračunaju emisije CO2 na osnovu potrošnje energije u saobraćaju i komunalnim sistemima, 3. Razumiju i primijene mjere za poboljšanje energetske efikasnosti u saobraćaju, 4. Razumiju i primijene mjere za poboljšanje energetske efikasnosti u funkcionisanju vodovoda i kanalizacije 5. Razumiju i primjene mjere iskorišćenja energije iz procesa upravljanja komunalnim otpadom
Ishodi učenjaUpoznavanje sa osnovnim pojmovima energetske efikasnosti u saobraćaju i komunalnim sistemima. Sticanje osnovnih znanja o povezanosti potrošnje energije, goriva i vode sa emisijom CO2. Identifikacija i praćenje indikatora energetske efikasnosti u saobraćaju i komunalnim sistemima. Upoznavanje sa mjerama koje dovode do unapređenja energetske efikasnosti u saobraćaju i komunalnim sistemima
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf. dr Radoje Vujadinović, Prof. dr Goran Sekulić
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, računske vježbe, seminarski radovi i konsultacije
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Energetska efikasnost u saobraćaju i komunalnim sistemima-osnovni termini
I nedjelja, vježbe - Energetska efikasnost u saobraćaju i komunalnim sistemima-osnovni termini
II nedjelja, pred.-Indikatori energetska efikasnosti u saobraćaju
II nedjelja, vježbe Indikatori energetska efikasnosti u saobraćaju
III nedjelja, pred.- Emisija CO2 od saobraćaja i klimatske promjene
III nedjelja, vježbe - Emisija CO2 od saobraćaja i klimatske promjene
IV nedjelja, pred.- Mjere za poboljšanje energetske efikasnosti (menadžment u saobraćaju, održavanje transportnih sredstava, inteligenti transportni sistemi, upotreba alternativnih goriva, ekonomski instrumenti)
IV nedjelja, vježbe - Mjere za poboljšanje energetske efikasnosti (menadžment u saobraćaju, održavanje transportnih sredstava, inteligenti transportni sistemi, upotreba alternativnih goriva, ekonomski instrumenti)
V nedjelja, pred.- Mjere za poboljšanje energetske efikasnosti (energetsko optimiranje uslova i tehnike vožnje, regulisanje saobraćaja)
V nedjelja, vježbe - Mjere za poboljšanje energetske efikasnosti (energetsko optimiranje uslova i tehnike vožnje, regulisanje saobraćaja)
VI nedjelja, pred.- Poboljšanje energetske efikasnosti u vazdušnom, pomorskom i željezničkom saobraćaju
VI nedjelja, vježbe - Poboljšanje energetske efikasnosti u vazdušnom, pomorskom i željezničkom saobraćaju
VII nedjelja, pred.- I kolokvijum
VII nedjelja, vježbe - I kolokvijum
VIII nedjelja, pred.- Energetska efikasnost u sistemima vodovoda i kanalizacije
VIII nedjelja, vježbe - Energetska efikasnost u sistemima vodovoda i kanalizacije
IX nedjelja, pred.- Smanjenje gubitaka vode u sistemu, ugradnja frekventnih regulatora na pumpnim postrojenjima, promjena tipa pumpnih postrojenja, uvođenje sistema naplate prema realnoj potrošnji
IX nedjelja, vježbe - Smanjenje gubitaka vode u sistemu, ugradnja frekventnih regulatora na pumpnim postrojenjima, promjena tipa pumpnih postrojenja, uvođenje sistema naplate prema realnoj potrošnji
X nedjelja, pred.- Energetska efikasnost u procesu upravljanja čvrstim komunalnim otpadom koji nastaje u gradskim sredinama
X nedjelja, vježbe - Energetska efikasnost u procesu upravljanja čvrstim komunalnim otpadom koji nastaje u gradskim sredinama
XI nedjelja, pred.- Reciklaža različitih vrsta otpadnih materijala
XI nedjelja, vježbe - Reciklaža različitih vrsta otpadnih materijala
XII nedjelja, pred.- Termički tretman otpadnog materijala. Spaljivanje uz iskorišćenje toplote
XII nedjelja, vježbe - Termički tretman otpadnog materijala. Spaljivanje uz iskorišćenje toplote
XIII nedjelja, pred.- Biološke metode za iskorištenje energije iz komunalnih sistema
XIII nedjelja, vježbe - Biološke metode za iskorištenje energije iz komunalnih sistema
XIV nedjelja, pred.- Izrada planova poboljšanja energetske efikasnosti na nivou grada
XIV nedjelja, vježbe - Izrada planova poboljšanja energetske efikasnosti na nivou grada
XV nedjelja, pred.- II kolokvijum
XV nedjelja, vježbe - II kolokvijum
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
2 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
LiteraturaLiteratura: [1] Bradbrook, Adrian John: Energy Efficiency in Road Transport-UNEP Handbook for Drafting Laws on Energy Efficiency and Renewable Energy Resources. United Nations Environment Programme, United Kingdom, 2007.. [2] Pierre Advenier, Pierre Boisson, Claude Delarue, André Douaud, Claude Girard, Michel Legendre : Energy efficiency and CO2 emissions of road transportation: Comparative analysis of technologies and fuels, World Energy Council- 18th Congress, Buenos Aires, October 2001. [3] European Conference of Ministers of Transport-Council of Ministers: Monitoring Of CO2 Emissions From New Cars, CEMT/CM(2003)10, Mart 2003. [4] Hickman J.: PROJECT REPORT SE/491/98 Methodology for calculating transport emissions and energy consumption, TRANSPORT RESEARCH LABORATORY, London,1999, [5] Vujadinović R., Nikolić D.: Mjere za poboljšanje energetske efikasnosti u drumskom saobraćaju, SIMTERM 2007, Sokobanja, Srbija, 2007. CD Proceedings
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje- seminarski rad 2x10=20 poena; - kolokvijumi 2x15 = 30 poena; - završni ispit 50 poena; Ukupan broj poena po svim aktivnostima je 100. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi namanje 50 poen
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Mašinski fakultet / ENERGETSKA EFIKASNOST / OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

Naziv predmeta:OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
12481Izborni352+2+0
Studijski programi za koje se organizujeENERGETSKA EFIKASNOST
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta
Ishodi učenja
Ime i prezime nastavnika i saradnika
Metod nastave i savladanja gradiva
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. -
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.-
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.-
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.-
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.-
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.-
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.-
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.-
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.-
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.-
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.-
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.-
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.-
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.-
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
2 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Mašinski fakultet / ENERGETSKA EFIKASNOST / EFIKASNA RASVJETA I POGONI

Naziv predmeta:EFIKASNA RASVJETA I POGONI
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
12482Izborni352+2+0
Studijski programi za koje se organizujeENERGETSKA EFIKASNOST
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta
Ishodi učenja
Ime i prezime nastavnika i saradnika
Metod nastave i savladanja gradiva
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. -
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.-
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.-
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.-
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.-
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.-
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.-
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.-
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.-
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.-
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.-
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.-
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.-
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.-
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
2 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Mašinski fakultet / ENERGETSKA EFIKASNOST / TEHNOLOGIJA GRAĐENJA ENERGETSKI EFIKASNIH OBJEKATA

Naziv predmeta:TEHNOLOGIJA GRAĐENJA ENERGETSKI EFIKASNIH OBJEKATA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
12483Izborni352+2+0
Studijski programi za koje se organizujeENERGETSKA EFIKASNOST
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta
Ishodi učenja
Ime i prezime nastavnika i saradnika
Metod nastave i savladanja gradiva
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. -
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.-
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.-
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.-
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.-
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.-
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.-
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.-
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.-
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.-
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.-
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.-
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.-
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.-
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
2 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Mašinski fakultet / ENERGETSKA EFIKASNOST / TERMODINAMIKA

Naziv predmeta:TERMODINAMIKA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
12487Izborni162+2+0
Studijski programi za koje se organizujeENERGETSKA EFIKASNOST
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta
Ishodi učenja
Ime i prezime nastavnika i saradnika
Metod nastave i savladanja gradiva
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. -
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.-
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.-
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.-
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.-
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.-
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.-
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.-
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.-
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.-
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.-
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.-
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.-
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.-
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
6 kredita x 40/30=8 sati i 0 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
4 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
8 sati i 0 minuta x 16 =128 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
8 sati i 0 minuta x 2 =16 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
6 x 30=180 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
36 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 128 sati i 0 minuta (nastava), 16 sati i 0 minuta (priprema), 36 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Mašinski fakultet / ENERGETSKA EFIKASNOST / DIGITALNI SISTEMI AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

Naziv predmeta:DIGITALNI SISTEMI AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
12488Izborni163+2+0
Studijski programi za koje se organizujeENERGETSKA EFIKASNOST
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta
Ishodi učenja
Ime i prezime nastavnika i saradnika
Metod nastave i savladanja gradiva
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. -
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.-
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.-
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.-
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.-
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.-
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.-
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.-
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.-
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.-
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.-
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.-
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.-
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.-
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
6 kredita x 40/30=8 sati i 0 minuta
3 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
3 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
8 sati i 0 minuta x 16 =128 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
8 sati i 0 minuta x 2 =16 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
6 x 30=180 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
36 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 128 sati i 0 minuta (nastava), 16 sati i 0 minuta (priprema), 36 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena