Rektorat, 01.11.2017

Magistarski rad / Prirodno-matematički fakultet / Anđela BulatovićUNIVERZITET CRNE FORE

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

PODGORICA

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

Magistarski rad pod nazivom „Disperzioni obrasci vrsta roda Montenegrina na području Virpazara“ kandidata Anđele Bulatović, dat je na uvid javnosti u Univerzitetskoj biblioteci.

 

Eventualne primjedbe na magistarski rad dostaviti Vijeću Prirodno-matematičkog fakulteta u roku od 15 dana, počev od 01. 11. 2017. godine.