Rektorat

Polazna istraživanja/ mr Vladan Rakonjac/ Biotehnički fakultet
Odbrana polaznih istraživanja doktoranda mr Vladana Rakonjca pod nazivom „Kvalitet, senzorne osobine i randman tradicionalnih mlječnih proizvoda sa dodatkom enzima transglutaminaza“ održaće se u ponedjeljak, 28. juna 2021. godine  u 13:00 časova u sali br. 3.

Komisiju za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata čine:

  1. Prof. dr Božidarka Marković, redovni profesor Biotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore (naučna oblast: stočarstvo) - član
  2. Prof. dr Milan Marković, vanrednio profesor, Biotehnički fakultet Univerziteta Crne Gore (naučna oblast: stočarstvo) – član i
  3. Prof. dr Slavko Mirecki, redovni profesor Biotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore (naučna oblast: stočarstvo) – član.
Broj posjeta : 78