Rektorat, 21.12.2017

Magistarski rad / Elektrotehnički fakultet / Dragomir StevanovićUNIVERZITET CRNE GORE

Elektrotehnički fakultet – Podgorica

 

O B A V J E Š T A V A

 

Javnost da će kandidat Dragomir Stevanović, dipl.ing.el., javno braniti magistarski rad pod nazivom: „Analiza uticaja kvantnih algoritama za faktorizaciju na savremene kriptografske sisteme i kvantna kriptografija, pred Komisijom u sastavu:

 

  1. Prof. dr Slobodan Djukanović, Elektrotehnički fakultet u Podgorici, predsjednik,
  1. Prof. dr Igor Djurović, Elektrotehnički fakultet u Podgorici, mentor,
  1. Prof. dr David Kaljaj, Elektrotehnički fakultet u Podgorici, član

 

Odbrana će se održati dana 28. 12. 2017. godine, sa početkom u 10,00  časova, u Svečanoj Sali tehničkih fakulteta u Podgorici.