Rektorat, 23.10.2015

Doktorska disertacija / Građevinski fakultet / mr Milivoje Milanović23.10.2015.  Građevinski fakultet

 «Analiza uticaja tipa presjeka na povećanje otpornosti na požar spregnutih linijskih konstrukcija»


 

Objavljuje da se doktorska disertacija pod naslovom «Analiza uticaja tipa presjeka na povećanje otpornosti na požar spregnutih linijskih konstrukcija», autora mr Milivoja Milanovića, dipl.inž.građ., studenta doktorskih studija Građevinskog fakulteta u Podgorici, zaposlenog u Naučno-istraživačkom Institutu pri Državnom Univerzitetu u Novom Pazaru (Republika Srbija), kao i Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije, koja je radila u sastavu:

1. Dr Radenko Pejović, redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore;
2. Dr Duško Lučić, redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore;
3. Dr Meri Cvetkovska, redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta Kiril i Metodij u Skoplju;


stavlja na uvid javnosti.

Doktorska disertacija i Izvještaj sa ocjenom mogu se pregledati u prostorijama Univerzitetske biblioteke u Podgorici, u roku od 30 dana od dana objavljivanja, radnim danom od 8.00 do 15.00 časova.