Rektorat, 10.01.2018

Magistarski rad / Prirodno-matematički fakultet / Danijela VeličkovićUNIVERZITET CRNE GORE

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKTLTET

PODGORICA

 

O B A V J E Š T E NJE

 

          Magistarski rad pod nazivom “Analiza zagađenosti rijeke Lim i ocjena bioakumulacije teških metala u mišićnom tkivu skobalja Chondrostoma nasus (Linnaeus 1758.) i klijena Squalius cephalus (Linnaeus 1758.)“ kandidata Danijele Veličković, dat je na uvid javnosti u Univerzitetskoj biblioteci.

 

          Eventualne primjedbe na magistarski rad dostaviti Vijeću Prirodno-matematičkog fakulteta u roku od 15 dana, počev od 10. 01. 2018. godine.