Rektorat, 18.01.2018

Doktorska disertacija/Nina Serdar/Građevinski fakultetGRAĐEVINSKI FAKULTET U PODGORICI, UNIVERZITETA CRNE GORE

OBJAVLJUJE

da se doktorska disertacija pod naslovom „ Seizmička analiza armiranobetonskih mostova u krivini“, autora mr Nine Serdar, dipl.inž.građ., saradnik u nastavi Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore  i Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije, koja je radila u sastavu:

  • dr Radomir Folić, dipl.inž.građ., profesor emeritus Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu
  • dr Mladen Ulićević, dipl.inž.građ., redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore
  • dr Radomir Zejak, dupl.inž.građ., redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore
  • dr Đorđe Lađinović, dipl.inž.građ., redovni profesor Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu
  • dr Srđan Janković, dipl.inž.građ., vanredni profesor Građevinskog fakulteta Univeriteta Crne Gore

stavlja na uvid javnosti.

Doktorska disertacija i Izvještaj sa ocjenom, mogu se pregledati u prostorijama Univerzitetske biblioteke u Podgorici, u roku od 30 dana od dana objavljivanja, radnim danom od 8,00 do 16,00 časova. 

Dokumenti