Rektorat, 02.09.2016

Odbrana magistarskog rada / Pravni fakultet / Dragoljub Nikolić02.09.2016.  Pravni fakultet


 

Magistrand DRAGOLJUB NIKOLIĆ braniće magistarski rad pod naslovom „ZAšTITA LJUDSKIH PRAVA U EVROPI, SA POSEBNIM OSVRTOM NA PERIOD POSLIJE LISABONSKOG UGOVORA", dana, 12.09.2016.godine u 12h, na Pravnom fakultetu UCG (svečana sala), pred Komisijom za odbranu magistarskog rada, u sastavu :

1.Prof.dr Ranko Mujović-Predsjednik Komisije (redovni profesor Pravnog fakulteta UCG)

2.Prof.dr Ivana Jelić-mentor (vanredni profesor Pravnog fakulteta UCG)

3.Prof.dr Dražen Cerović-član (vanredni profesor Pravnog fakulteta UCG)