Rektorat, 07.09.2016

Odbrana magistarskog rada / Metalurško - tehnološki fakultet / Ivana Milašević07.09.2016.  Metalurško-tehnološki fakultet


 

UNIVERZITET CRNE GORE
METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET U PODGORICI

 

O B A V J E Š T A V A

Ivana Milašević, Spec. Sci. hemijske tehnologije,braniće magistarski rad pod nazivom:

„Kinetika procesa taloženja koloidnih čestica zlata dobijenih procesom reciklaže“,

dana 19.09.2016, godine, sa početkom u 11,00 časova, u Sali 101, pred Komisijom u sastavu:

1. Doc. dr Ivana Bošković
docent, Metalurško-tehnološki fakultet, Podgorica, predsjednik,

2. Prof. dr Mileta Ivanović,
redovni profesor u penziji, Metalurško-tehnološki fakultet, Podgorica, mentor,

3. Prof. dr Veselinka Grudić,
vanredni profesor, Metalurško-tehnološki fakultet, Podgorica, član.

 

Podgorica, 07.09.2016. godine