Rektorat, 05.11.2015

Doktorska disertacija / Filozofski fakultet / Mr Sonja Špadijer05.11.2015.  Filozofski fakultet

"Semantičke i morfosintaksičke karakteristike francuskih idiomatskih izraza – djelovi glave i tijela"


 

Mr Sonja Špadijer predala je doktorsku disertaciju 
Semantičke i morfosintaksičke karakteristike francuskih idiomatskih izraza – djelovi glave i tijela

Komisija za ocjenu doktorske disertacije u sastavu:

1. Prof. dr Mihailo Popović, vanredni profesor Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

 

2.Prof. dr Milan Barac, docent Filozofskog fakulteta Univerziteta Crne Gore

3. Prof. dr Snežana Gudurić, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu

napisala je Izvještaj i dostavila ga Filozofskom fakultetu u Nikšiću.

Doktorska disertacija mr Sonje Špadijer i Izvještaj komisije o ocjeni doktorske disertacije stavljaju se na uvid javnosti 30 dana i nalaze se u Biblioteci Univerziteta Crne Gore i Biblioteci Filozofskog fakulteta.