Rektorat, 27.03.2018

Magistarski rad/ Aleksandra Lopušina/Elektrotehnički fakultetUNIVERZITET CRNE GORE

Elektrotehnički fakultet – Podgorica

 

 O B A V J E Š T A V A

 

Javnost da će kandidatkinja Aleksandra Lopušina, Spec.Sci., javno braniti magistarski rad pod nazivom „Analiza performansi komunikacionih sistema na opsezima milimetarskih talasa u 5G scenarijima“, pred Komisijom u sastavu:

 

  1. dr Zoran Veljović, ETF Podgorica, predsjednik
  2. dr Milica Pejanović - Đurišić, ETF Podgorica, mentor
  3. dr Enis Kočan, ETF Podgorica, član

 

Odbrana rada će se održati dana 4. 04.2018. godine, sa početkom u 11:30 časova, u Svečanoj sali tehničkih fakulteta u Podgorici.