Rektorat, 23.12.2016

Magistarski rad / Elektrotehnički fakultet / Srđan Iličković23.12.2016.  Elektrotehnički fakultet


 

UNIVERZITET CRNE GORE
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET-PODGORICA

O B A V J E Š T E NJ E

Magistarski rad «Praktični model za proračun snage baterije kondenzatora namijenjene kompenzaciji reaktivne energije pogona sa asinhronim motorima»,kandidata Srđana Iličkovića, dipl.ing.el.,nalazi se u Univerzitetskoj biblioteci, radi uvida javnosti.