Rektorat, 07.06.2018

Doktorska disertacija Anđele Draganić - Elektrotehnički fakultet 

 

UNIVERZITET  CRNE  GORE

 

Elektrotehnički fakultet - Podgorica

 

 

 

O  B  A  V  J  E  Š  T  A  V  A

 

javnost da će mr Anđela Draganić, saradnica u nastavi na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici, javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Analiza nestacionarnih multikomponentnih signala sa osvrtom na kompresivno očitavanje“, pred Komisijom u sastavu:

 

  1. Dr Viktor Sučić, redovni profesor Tehničkog fakultet Sveučilišta u Rijeci, predsjednik;
  2. Dr Srđan Stanković, redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, mentor;
  3. Dr Irena Orović, vanredna profesorica Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, članica;
  4. Dr Miloš Daković, redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, član;
  5. Dr Budimir Lutovac, redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, član.

 

Odbrana će se održati dana 8. 06. 2018. godine u 12 sati, u sali preko puta Studentske službe na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici.