Rektorat, 09.07.2018

Doktorska disertacija Snežane Vujošević - Elektrotehnički fakultetUNIVERZITET  CRNE  GORE

 

Elektrotehnički fakultet - Podgorica

 

O  B  A  V  J  E  Š  T  A  V  A

 

javnost da će mr Snežana Vujošević, viša stručna saradnica na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici, javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: Analiza naponskih poremećaja, detekcija, klasifikacija i lokalizacija zemljospojeva kod nadzemnih elektroenergetskih vodova primjenom EMD metode, pred Komisijom u sastavu:

 

  1. Dr Miloš Daković, redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, predsjednik
  2. Dr Saša Mujović, vanredni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, mentor
  3. Dr Amir Tokić, redovni profesor Fakulteta elektrotehnike Univerziteta u Tuzli, član
  4. Dr Vladan Radulović, vanredni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, član
  5. Dr Samir Avdaković, docent Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, član.

 

Odbrana će se održati dana 16. 07. 2018. godine u 11 sati, u Svečanoj sali Tehničkih fakulteta u Podgorici.