Rektorat, 03.03.2017

Odbrana magistarskog rada / Elektrotehnički fakultet / Nikola Beljkaš03.03.2017.  Elektrotehnički fakultet


 

UNIVERZITET CRNE GORE
Elektrotehnički fakultet – Podgorica

O B A V J E Š T A V A

javnost da će kandidat Nikola Beljkaš, Spec.Sci, javno braniti magistarski rad pod nazivom: „Dinamičko modelovanje sinhronog turbogeneratora u prirodnom sistemu koordinata“,pred Komisijom u sastavu:

1.  Prof. dr Saša Mujović, ETF Podgorica, predsjednik,
2.  Prof. dr Gojko Joksimović, ETF Podgorica, mentor,
3.  Doc. dr Zoran Miljanić, ETF Podgorica, član.  

Odbrana će se održati dana 10. 03. 2017. godine, sa početkom u 11:00 časova, u Svečanoj sali tehničkih fakultetau Podgorici.