Rektorat, 28.08.2018

Magistarski rad/ Ivan Nikčević/ Pomorski fakultet KotorPomorski fakultet Kotor, na osnovu čl. 28. st.2. Pravila studiranja na postdiplomskim studijama izdaje sljedeće

O B A V J E Š T E NJ E

Magistarski rad “Mogućnosti primjene strategije outsorcinga u integrisanoj  marketing logistici morskih luka- uzorni model za Crnu Goru“ Ivana Nikčevića studenta postdiplomskih magistarskih studija na studijskom programu Menadžment u pomorstvu, sa izvještajem Komisije za ocjenu rada, nalazi se u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Pomorskoj biblioteci  na uvid  javnosti počev od  30.08. 2018. godine.

Eventualne primjedbe podnose se  Vijeću Pomorskog fakulteta Kotor, u roku od 15 dana od dana isticanja ovog obavještenja.

Kotor, 28.08. 2018. godine    

POMORSKI FAKULTET KOTOR

   POSTDIPLOMSKE MAGISTARSKE STUDIJE