Rektorat, 16.05.2017

Magistarski rad / Pomorski fakultet Kotor / Marko Popović16.05.2017.  Pomorski fakultet Kotor


 

Pomorski fakultet Kotor, na osnovu čl. 28. st.2. Pravila studiranja na postdiplomskim studijama izdaje slijedeće

                                                                                       O B A V J E Š T E NJ E

Magistarski rad "Motorway of the sea: Modeliranje i razvoj" kandidata Marka Popovića, studenta postdiplomskih magistarskih studija na studijskom programu Pomorske nauke, sa izvještajem Komisije za ocjenu rada, nalazi se u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Pomorskoj biblioteci  na uvid  javnosti počev od  12. maja 2017. godine.

  Eventualne primjedbe podnose se  Vijeću Pomorskog fakulteta Kotor, u roku od 15 dana od dana isticanja ovog obavještenja.

 

 

Kotor,  12.05. 2017. god.