Rektorat, 23.03.2017

Magistarski rad / Elektrotehnički fakultet / Nebojša Jablan23.03.2017.  Elektrotehnički fakultet


 

UNIVERZITET CRNE GORE
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET-PODGORICA

 

O B A V J E Š T E NJ E

 Magistarski rad „Optimizacija pogona elektroenergetskog sistema sa termoelektranama u sistemu trgovine emisijama CO2“,kandidata Nebojše Jablana, dipl.ing.el.,sa Izvještajem Komisije za ocjenu magistarskog rada, nalazi se u Univerzitetskoj biblioteci, radi uvida javnosti.