Rektorat, 12.10.2018

Magistarski rad/ Vladimir Perović/ Pomorski fakultet Kotor 

Pomorski fakultet Kotor na osnovu čl. 28. st.2. Pravila studiranja na postdiplomskim studijama daje slijedeće

 

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

 

Magistarski rad Primjena globalnih menadžment strategija u savremenom  pomorskom transportu – uzorni model za Crnu Goru“ kandidata Vladimira Perovića, sa izvještajem Komisije za ocjenu rada, nalazi se u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Pomorskoj biblioteci na uvid  javnosti počev od   12. 10. 2018.godine.

 

Eventualne primjedbe na magistarski rad podnose se  Pomorskom fakultetu Kotor u roku od 15 dana od dana isticanja ovog obavještenja.

 

 

                       POMORSKI FAKULTET KOTOR, POSTDIPLOMSKE MAGISTARSKE STUDIJE