Rektorat, 06.06.2017

Doktorska disertacija / Fakultet političkih nauka / MSc Mehmed Đečević 

O B A V J E Š T E N J E

Doktorska disertacija MSc MEHMEDA ĐEČEVIĆA, saradnika u nastavi na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore, pod naslovom Socijalno-ekonomski status i porodična atmosfera kao faktori nastanka duševnih poremećaja u Crnoj Gori, i Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije, izloženi su u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci.

Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije podnijela je Komisija, u sastavu:

  Prof. dr ANA ČEKEREVAC (mentorica),
  Redovni profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu;

  Prof. dr MIRKO PEKOVIĆ, predsjednik Komisije,
  Vanredni profesor Univerziteta Crne Gore (u penziji);

  Doc. dr OLIVERA KOMAR (članica Komisije),
  Docent Univerziteta Crne Gore. 

Pregled doktorske disertacije i Izvještaja se može izvršiti u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja, u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci (Podgorica, Ulica Džordža Vašingtona bb), a primjedbe se mogu dostaviti Vijeću Fakulteta političkih nauka (Podgorica, Ulica 13 jula br. 2).