Rektorat, 06.06.2017

Doktorska disertacija / Elektrotehnički fakultet / mr Martin Ćalasan 

UNIVERZITET  CRNE  GORE
Elektrotehnički fakultet - Podgorica

 

O  B  A  V  J  E  Š  T  A  V  A

javnost da će mr Martin Ćalasan, saradnik u nastavi na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici, javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Upravljanje prekidačkim reluktantnim generatorom i topologije energetskog pretvarača za rad u kontinualnom režimu“,pred Komisijom u sastavu:

1. Prof. dr Emil Levi, Faculty of Engineering and Technology Liverpool John Moores University, predsjednik
2. Dr Vladan Vujičić, redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, mentor
3. Dr Gojko Joksimović, redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, član
4. Dr Božo Krstajić, redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, član
5. Dr Saša Mujović, vanredni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, član

Odbrana će se održati dana 15. 06. 2017. godine u 11 sati,  u Svečanoj sali tehničkih fakulteta u Podgorici.