Rektorat, 16.11.2018

Magistarski rad/Vladimir Perović/Pomorski fakultet Kotor 

Pomorski fakultet Kotor na osnovu čl. 28. st.2. Pravila studiranja na postdiplomskim studijama daje slijedeće

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

Magistarski rad Primjena globalnih menadžment strategija u savremenom pomorskom transportu – uzorni model za Crnu Goru“ kandidata Vladimira Perovića, sa izvještajem Komisije za ocjenu rada, nalazi se u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Pomorskoj biblioteci na uvid javnosti počev od 12. 10. 2018.godine.

 

Eventualne primjedbe na magistarski rad podnose se Pomorskom fakultetu Kotor u roku od 15 dana od dana isticanja ovog obavještenja.

 

POMORSKI FAKULTET KOTOR

POSTDIPLOMSKE  MAGISTARSKE  STUDIJE