Rektorat, 04.12.2018

Doktorska disertacija/ Martin Bojaj/ Ekonomski fakultetEkonomski fakultet iz Podgorice obavještava javnost da će student doktorskih studija mr Martin Bojaj javno braniti polazna istraživanja teme doktorske disertacije „Održavanje stabilnosti cijena u Crnoj Gori kroz upravljanje spoljnim i unutrašnjim faktorima inflacije“ pred Komisijom za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata u sljedećem sastavu:

-Prof.dr Nikola Fabris, predsjednik

-Prof.dr Gordana Đurović, mentor

-Prof.dr Nikola Milović, član

Odbrana će se održati 18.12.2018.godine u Sali TEMPUS na Ekonomskom fakultetu u Podgorici u 10,00 sati.