Rektorat, 16.06.2017

Doktorska disertacija / Elektrotehnički fakultet / mr Luka LazovićUNIVERZITET CRNE GORE

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET-PODGORICA

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

Mr Luka Lazović, javno će obrazložiti ciljeve i očekivane rezultate, kao i izložiti istraživački program sa uslovima za uspješan završetak doktorske teze pod radnim nazivom:

 

" Analiza, dizajn i optimizacija antena zasnovanih na fraktalnoj geometriji "

 

dana 26. 06. 2017. godine u 10,00 sati

 

u Svečanoj sali tehničkih fakulteta u Podgorici, pred Komisijom u sastavu:

 

  1. Dr Dragan Filipović, redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, predsjednik
  2. Dr Ana Jovanović, vanredni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, mentor
  3. Dr Vesna Rubežić, vanredni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, član