Rektorat, 15.02.2019

Doktorska disertacija/Miloš Brajović/Elektrotehnički fakultetUNIVERZITET CRNE GORE

Elektrotehnički  fakultet u Podgorici

 

 

O  B  A  V  J  E  Š  T  A  V  A

 

javnost da se doktorska disertacija „Analiza algoritama za rekonstrukciju signala rijetkih u Hermitskom i Furijeovom transformacionom domenu“, kandidata mr Miloša Brajovića, saradnika u nastavi na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici i Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije, u sastavu:

  •  Dr Ljubiša Stanković, redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore,
  •  Dr Miloš Daković, redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore,
  •  Dr Danilo Mandić, Department of Electrical and Electronic Engineering, Imperial College London, London, UK,

 

nalaze u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci radi uvida javnosti, u trajanju od 30 dana od dana objavljivanja.