Rektorat, 10.10.2016

Doktorska disertacija / Prirodno - matematički fakultet / Mr Dragane Petrović10.10.2016.  Prirodno - matematički fakultet


                                                                                                UNIVERZITET CRNE GORE

                                                                                     PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

                                                                                                         OBAVJEŠTENJE

 

                                                               da je mr Dragana Petrović predala doktorsku disertaciju 

               "Ekofiziološke, biohemijske i anatomske odlike vrste Trapa natans L.  na području Skadraskog jezera"

 

Komisija za ocjenu doktorske disertacije u satavu:

1. Prof. dr Slađana Krivokapić, mentor, vanredni profesor na Prorodno-matematičkom fakultetu Univerziteta Crne Gore

2. Prof. dr Jadranka Luković, redovni profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu

3. Prof. dr Goran Anačkov, vanredni profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu

4. Doc. dr Danka Caković, docent na Prorodno-matematičkom fakultetu Univerziteta Crne Gore

5. Doc. dr Vesna Vukašinović Pešić, docent na Metalurško-tehnološkom fakultetu Univerziteta Crne Gore

napisala je Izvještaj i dostavila ga Prirodno-matemetičkom fakultetu Univerziteta Crne Gore

 

Doktorsku disertaciju mr Dragane Petrović i Izvještaj komisije o ocjeni doktorske disertacije stavljaju na uvid javnosti 30 dana i nalaze se u Biblioteci Univerziteta Crne Gore i Biblioteci Prirodno-matetematičkog fakulteta.

 

U Podgorici, 16.09.2016. godine