Rektorat, 05.06.2019

Doktorska disertacija/ Miroslav Vukičević/ Pomorski fakultet KotorPomorski fakultet Kotor Univerziteta Crne Gore daje sljedeće

OBAVJEŠTENJE

 

Da će mr Miroslav Vukičević, saradnik u nastavi na Pomorskom fakultetu Kotor javno braniti polazna istraživanja  u okviru prijavljene teme doktorske disertacije pod nazivom  „Metodologija smanjenja uticaja katalitičkih ostataka  na trajnost prstenova  sporohodnih brodskih motora“ .

Kandidat će svoje izlaganje obaviti pred Komisijom za ocjenu podobnosti teze i kandidata u sastavu:

-         Dr Lazo Vujović, red. prof. Pomorskog fakulteta Kotor, Univerziteta Crne Gore, predsjednik,

-         Dr Špiro Ivošević, van. prof. Pomorskog fakulteta Kotor, Univerziteta Crne Gore, član,

-         Dr Nikola Račić, red. prof. Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, mentor.

Javna odbrana će se održati dana 10. juna 2019. godine, ponedjeljak, sa početkom u 15,00 časova u Sali za sjednice Pomorskog fakulteta Kotor.

 

                                                                                        Pomorski fakultet Kotor

                                                                                             Doktorske studije

Broj posjeta : 417