Rektorat, 16.07.2019

Doktorska disertacija/ Armend Ymeri/ Elektrotehnički fakultetUNIVERZITET CRNE GORE

Elektrotehnički  fakultet u Podgorici

 

 

O  B  A  V  J  E  Š  T  A  V  A

 

javnost da se doktorska disertacija „Izbor optimalne lokacije i kapaciteta fotonaponskih sistema u cilju smanjenja gubitaka snage i padova napona u distributivnoj mreži“, kandidata mr Armenda Ymerija, zaposlenog u Kosovskoj energetskoj korporaciji (KEK) - Elektrodistribuciji Gnjilane, i Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije, u sastavu:

  • Prof. dr Saša Mujović, vanredni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore,
  • Prof.  dr Vladan Vujičić redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore,
  • Prof. dr Vladan Radulović, vanredni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore,
  • Prof. dr Vesna Popović - Bugarin, vanredni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore,
  • Prof. dr Samir Avdaković, docent Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,

 

nalaze u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci radi uvida javnosti, u trajanju od 30 dana od dana objavljivanja.

Broj posjeta : 489