Rektorat, 07.07.2017

Doktorska disertacija / Medicinski fakultet / Mr sci Mihailo VukmirovićUNIVERZITET CRNE GORE

MEDICINSKI FAKULTET

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

Mr sci MIHAILO VUKMIROVIĆ, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: “Prognostični značaj novonastale atrijalne fibrilacije kod bolesnika sa akutnim koronarnim sindromom”, pred Komisijom u sastavu:

 

Acc. prof. dr Goran Nikolić, predsjednik

Prof. dr Aneta Bošković, mentor

Prof. dr Nebojša Tasić, član

 

Odbrana će se održati dana 18.07.2017. godine (utorak) u 13,00 sati,  u amfiteatru Medicinskog fakulteta (dekanat) u Podgorici.