Rektorat, 12.07.2017

Doktorska disertacija / Filološki fakultet / mr Danijela RadojevićUNIVERZITET CRNE GORE

FILOLOŠKI FAKULTET NIKŠIĆ

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

Mr Danijela Radojević predala je doktorsku disertaciju

 Struktura jezika međuratne crnogorske pripovjedačke proze – gramatički i stilistčki aspekt

 

Komisija za ocjenu doktorske disertacije u sastavu:

 

  1. dr Hasnija Muratagić-Tuna, Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet
  2. dr Zorica Radulović, Univerzitet Crne Gore, Filološki fakultet
  3. dr Lada Badurina, Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
  4. dr Rajka Glušica, Univerzitet Crne Gore, Filološki fakultet
  5. dr Sonja Nenezić, Univerzitet Crne Gore, Filološki fakultet

 

napisala je Izvještaj i dostavila ga Filološkom fakultetu.

 

Doktorska disertacija mr Danijele Radojević i Izvještaj Komisije o ocjeni doktorske disertacije stavljaju se na uvid javnosti 30 dana i nalaze se u Biblioteci Univerziteta Crne Gore i Biblioteci Filološkog fakulteta.

                             

U Nikšiću, 11. 07. 2017.