Rektorat, 01.09.2017

Magistarski rad / Prirodno-matematički fakultet / Valentina ŠćepanovićUNIVERZITET CRNE GORE

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

 

O B A V J E Š T E NJE

 

          Magistarski rad pod nazivom “HEMIJSKI SASTAV I ANTIMIKROBNI POTENCIJAL ETARSKIH ULJA ODABRANIH TAKSONA “ kandidata Valentine Šćepanović, dat je na uvid javnosti u Univerzitetskoj biblioteci.

 

          Eventualne primjedbe na magistarski rad dostaviti Vijeću Prirodno-matematičkog fakulteta u roku od 15 dana, počev od 21. 07. 2017. godine.