Rektorat, 20.09.2017

Magistarski rad / Fakultet za sport i fizičko vaspitanje / Aleksandra NikčevićUNIVERZITET CRNE GORE

FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE  

 

O B A V J E Š T E Nj E

 

Magistrand Aleksandra Nikčević, javno će braniti magistarski rad na temu: ’’ „Stavovi i znanja o kondicionom treningu u elitnom juniorskom tenisu’’, pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Duško Bjelica, predsjednik
  2. Prof. dr Kemal Idrizović, mentor
  3. Doc. dr Danilo Bojanić, član

 

 

Odbrana će se održati dana 22.09.2017.godine sa početkom u 12:00 časova, na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću.