Rektorat, 28.09.2017

Doktorska disertacija / Medicinski fakultet / mr sci Halita MalokuaUNIVERZITET CRNE GORE

MEDICINSKI FAKULTET 

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

Komisija za pregled i ocjenu doktorske disertacije u sastavu:

 

  • Prof. dr Miodrag Radunović, vanredni profesor Medicinskog fakulteta u Podgorici;
  • Prof. dr Ranko Lazović, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Podgorici
  • Prof. dr Hasan Ahmeti, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Prištini

 

napisala je i dostavila Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije, pod nazivom „Uporedna analiza laser hemoroidoplastike (LHP) i otvorene hemoroidektomije“, kandidata mr sci Halita Malokua.

 

Doktorska disertacija i Izvještaj Komisije o ocjeni doktorske disertacije stavljaju se na uvid javnosti 30 dana i nalaze se u Centralnoj biblioteci Univerziteta Crne Gore.

 

S E K R E T A R I J A T