Rektorat, 29.10.2020

Magistarski rad/ Simona Jovanović/ Pravni fakultetMagistrantkinja Simona Jovanović, braniće master rad pod nazivom „Komparativna analiza istrage u krivičnoprocesnom zakonodavstvu Crne Gore i Francuske“, dana, 04. novembra 2020.godine u 10,30h, na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore (Svečana sala), pred Komisijom za odbranu master rada, u sastavu : 

 

1.Prof.dr Velimir Rakočević-Predsjednik Komisije, (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore) 

2.Prof.dr Drago Radulović-mentor (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore, u penziji) 

3.Doc.dr Darko Radulović-član (docent na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore) 

Broj posjeta : 61