Rektorat, 23.10.2017

Magistarski rad / Mašinski fakultet / Tijana IvaniševićUNIVERZITET CRNE GORE

MAŠINSKI FAKULTET

PODGORICA

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

da se magistarski rad pod nazivom: »Analiza daljine odbačaja pešaka u sudaru sa vozilom u zavisnosti od oblika karoserije« kandidata Tijane Ivanišević, dipl.ing.saobraćaja i Izvještaj Komisije za pregled i ocjenu magistarskog rada stavljaju na uvid javnosti.

 

Zainteresovani mogu isti pogledati u narednih 15 dana u Univerzitetskoj biblioteci.