Rektorat, 11.03.2016

Doktorska disertacija / Filološki fakultet / mr Nataša Jovović11.03.2016.  Filološki fakultet


 

Mr Nataša Jovović predala je doktorsku disertaciju
Sintaksičko-stilske osobenosti romana Mihaila Lalića

Komisija za ocjenu doktorske disertacije u sastavu:
1. Dr Rajka Glušica, redovni profesor Filološkog fakulteta u Nikšiću
2. Dr Zorica Radulović, redovni profesor Filološkog fakulteta u Nikšiću
3. Dr Ismail Palić, vanredni profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu

napisala je Izvještaj i dostavila ga Filološkom fakultetu.

Doktorska disertacija mr Nataše Jovović i Izvještaj Komisije o ocjeni doktorske disertacije stavljaju se na uvid javnosti 30 dana i nalaze se u Biblioteci Univerziteta Crne Gore i Biblioteci Filološkog fakulteta.