Rektorat

Sjutra Konkurs za drugi upisni rok na Univerzitetu Crne Gore
Sjutra Konkurs za drugi upisni rok na Univerzitetu Crne Gore

Konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore za studijsku 2021/22. godinu, u drugom roku, biće raspisan sjutra. 

Prijava na konkurs se podnosi 17. jula 2021. godine do 16 časova, kada će sistem za elektronsku prijavu biti zatvoren, a ukoliko se prijava podnosi neposredno organizacionoj jedinici, podnosi se označenih dana u okviru radnog vremena studentskih službi.

Konkurs će biti objavljen u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori, kao i na zvaničnom sajtu Univerziteta Crne Gore.

U skladu sa programom Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta, Univerzitet Crne Gore organizuje elektronsko prijavljivanje na konkurs za sve organizacione jedinice, osim za one iz oblasti umjetnosti (Fakultet likovnih umjetnosti, Fakultet dramskih umjetnosti i Muzička akademija), gdje će se prijave podnositi isključivo posredstvom studentskih službi.  

Izuzetno, ukoliko prijavu nije moguće podnijeti elektronskim putem, kandidati podnose prijavu neposredno, preko studentske službe organizacione jedinice.

Testovi iz dva predmeta od značaja za nastavak obrazovanja za kandidate koji nijesu imali eksterni maturski odnosno stručni ispit polažu se 19. jula 2021. godine. Raspored termina polaganja predmeta biće istaknuti na internet stranicama organizacionih jedinica.

Prijemni ispiti za fakultete i akademije koji ih organizuju, a koji su dodatni uslovi za upis, polažu se prema rasporedu koji će biti istaknuti na internet stranicama organizacionih jedinica, u periodu 19-21. jula 2021. godine.

Upis kandidata i izdavanje uvjerenja izvršiće se zaključno sa 24. julom 2021. godine, prema rasporedu organizacionih jedinica.

Detalljnije o upisu naznačeno je u tekstu konkursa u nastavku: 

 

UNIVERZITET CRNE GORE

 

raspisuje

 

KONKURS

 

ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA

UNIVERZITETA CRNE GORE ZA STUDIJSKU 2021/22.

koji se finansiraju iz budžeta Crne Gore

(II upisni rok)

UNIVERZITETSKA JEDINICA/STUDIJSKI PROGRAM

 

 

 

Broj studenata za upis

 

BIOTEHNIČKI FAKULTET

46

 

Biljna proizvodnja

4

 

Animalna proizvodnja

15

 

Mediteransko voćarstvo

14

 

Kontinentalno voćarstvo

13

 

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET

40

 

Energetika i automatika

32

 

Elektronika, telekomunikacije i računari

8

 

FAKULTET DRAMSKIH UMJETNOSTI

31

 

Drama i pozorište

11

 

Gluma

9

 

Film i mediji

11

 

FAKULTET LIKOVNIH UMJETNOSTI

10

 

Slikarstvo

3

 

Vajarstvo

7

 

FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE

26

 

Fizička kultura i zdravi stilovi života

13

 

Sportski novinari i treneri

13

 

FAKULTET ZA TURIZAM I HOTELIJERSTVO

25

 

Turizam i hotelijerstvo

25

 

FILOLOŠKI FAKULTET

175

 

Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti

34

 

Srpski jezik i južnoslovenske književnosti

36

 

Italijanski jezik i književnost

37

 

Ruski jezik i književnost

27

 

Francuski jezik i književnost

36

 

Njemački jezik i književnost

5

 

FILOZOFSKI FAKULTET

85

 

Filozofija

17

 

Sociologija

4

 

Istorija

23

 

Geografija

26

 

Obrazovanje učitelja na albanskom jeziku

15

 

MAŠINSKI FAKULTET

72

 

Mašinstvo

36

 

Drumski saobraćaj

36

 

MEDICINSKI FAKULTET

22

 

Medicina

7

 

Stomatologija

15

 

METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET

38

 

Metalurgija i materijali

34

 

Hemijska tehnologija

3

 

Zaštita životne sredine

1

 

MUZIČKA AKADEMIJA

21

 

Izvođačke umjetnosti

16

 

Opšta muzička pedagogija

5

 

POMORSKI FAKULTET

60

 

Menadžment u pomorstvu i logistika

9

 

Nautika i pomorski saobraćaj

4

 

Brodomašinstvo

8

 

Pomorska elektrotehnika

39

 

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

69

 

Matematika

23

 

Matematika i računarske nauke

13

 

Fizika

27

 

Biologija

6

 

UKUPNO

720

 

 

 

Ukupan broj mjesta na svakom studijskom programu povećava se za po 1% po principu afirmativne akcije.

 

U skladu sa programom Ministarstva prosvjete, nauke,kulture i sporta, Univerzitet Crne Gore organizuje elektronsko prijavljivanje na predmetni konkurs.

 

Izuzetno, ukoliko prijavu nije moguće podnijeti elektronskim putem, kandidati podnose prijavu neposredno, preko studentske službe organizacione jedinice.

 

Kandidati za upis na organizacione jedinice iz oblasti umjetnosti (Fakultet likovnih umjetnosti, Fakultet dramskih umjetnosti i Muzička akademija) prijavu podnose isključivo preko studentske službe organizacione jedinice.

 

Pravo prijave na konkurs za upis na osnovne studije ima crnogorski državljanin i stranac, u skladu sa zakonom, koji je stekao odgovarajuću kvalifikaciju IV-1 podnivoa Nacionalnog okvira kvalifikacija.

 

Procedura prijavljivanja je koncipirana po fazama i sastoji se u sljedećem:

 

  1. Kandidat se prijavljuje popunjavanjem elektronske prijave putem platforme dostupne na sajtu upisi.edu.me.

Kandidat unosi svoj JMB (jedinstveni matični broj) i bira željeni studijski program. Nakon klika na opciju  PODNESI ZAHTJEV podaci koji su relevantni za prijavljivanje preuzimaju se iz odgovorajućih državnih registara i šalju upisnim komisijama.

U slučaju da prijavljivanje nije moguće ovim putem (npr. u registrima ne postoje podaci o postignuću u srednjoj školi, strani državljani, državljani Crne Gore koji su srednju školu ili dio završili van Crne Gore i sl) Kandidat će dobiti obavještenje sadržine: Podaci o školskom postignuću nijesu nađeni u registru i nije moguće izvršiti prijavu ovim putem.

 

U tom slučaju, Kandidat je dužan da dostavi prijavu i originale potrebnih dokumenata studentskoj službi organizacione jedinice.

 

Potrebna dokumenta za upis:

  • originalna diploma o položenom eksternom maturskom, odnosno stručnom ispitu;
  • originalna svjedočanstva o završenim pojedinačnim razredima srednjeg obrazovanja;
  • diploma “Luča” ili ekvivalentna diploma;
  • kopija biometrijske lične karte, a za strance odgovarajuća lična isprava koja se izdaje u skladu sa posebnim propisom;
  • diploma (ili ekvivalentni dokument) o osvojenoj prvoj ili drugoj nagradi na državnom ili međunarodnom takmičenju iz predmeta koji su od značaja za nastavak obrazovanja.

 

Stranac podnosi i dokaz o poznavanju jezika na kome se izvode studije, izuzev u slučaju kada je završio srednju školu na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.

 

  1. Nakon podnošenja elektronske prijave, Kandidat dobija potvrdni e-mail sa sadržajem da je elektronska prijava uspješno Takođe, putem ove online platfrome Kandidat ima uvid u podatke o statusu njegove prijave i uspjehu u srednjoj školi. Kandidat klikom na link Uspjeh otvara stranicu na kojoj treba da izvrši kontrolu podataka koji su povučeni iz registra nadležnog ministarstva.

 

U slučaju da Kandidat smatra da njegova prijava nije vrednovana na odgovarajući način ili da podaci preuzeti iz registara nijesu potpuni, Kandidat je dužan da kontaktira upisnu komisiju organizacione jedinice. U suprotnom, naknadno podnesena dokumentacija se neće uzeti u razmatranje.

 

Prijava na konkurs se podnosi 17. jula 2021. godine do 16 časova , kada će sistem za elektronsku prijavu biti zatvoren, a ukoliko se prijava podnosi neposredno organizacionoj jedinici, podnosi se označenih dana u okviru radnog vremena studentskih službi.

 

Neblagovremeno podnijeta prijava neće se uzeti u razmatranje.

 

Napomena: Kandidat , u okviru roka za prijavu po Konkursu,  može odustati od podnijete prijave za određeni studijski program klikom na opciju Poništi, u kom slučaju može podnijeti prijavu za upis na drugi studijski program.

 

  1. Nakon prethodno sprovedenih radnji vrši se pregled pristiglih prijava od strane upisne komisije organizacione jedinice i uslovno se verifikuje Prijava kao obrađena, o čemu kandidat dobija obavještenje.

 

  1. Testovi iz dva predmeta od značaja za nastavak obrazovanja za kandidate koji nijesu imali eksterni maturski odnosno stručni ispit polažu se 19. jula 2021. godine. Raspored termina polaganja predmeta biće istaknuti na internet stranicama organizacionih jedinica.

 

Prijemni ispiti za fakultete i akademije koji ih organizuju, a koji su dodatni uslovi za upis, polažu se prema rasporedu koji će biti istaknuti na internet stranicama organizacionih jedinica, u periodu 19- 21. jula 2021. godine.

 

Napomena: Prijemni ispiti se organizuju za upis na sljedeće studijske programe: Medicina, Stomatologija, Arhitektura, Psihologija, Fizička kultura i zdravi stilovi života, Sportski novinari i treneri,  kao i na stručno-umjetničke studijske programe.

 

Upis kandidata i izdavanje uvjerenja izvršiće se zaključno sa 24. julom 2021. godine, prema rasporedu organizacionih jedinica.

 

Upis studenata na Univerzitet Crne Gore bliže je uređen Pravilnikom o uslovima, kriterijumima i postupku upisa na osnovne studije Univerziteta Crne Gore br. 01-2458 od 17.12.2009. godine, sa izmjenama i dopunama br. 08-463 od 31.03.2011. godine, br. 08- 463 od 02.06.2011. godine, br. 08-153/2 od 03.05.2012. godine, br. 08-793/1 od 23.05.2013. godine i br. 08-614/1 od 24.04.2014. godine.

 

Na pitanja koja nijesu regulisana ovim propisom ili su u suprotnosti sa odredbama Zakona o visokom obrazovanju i drugih relevantnih propisa, neposredno će se primjenjivati odredbe tih propisa.

 

Pravilnik je objavljen na internet stranici Univerziteta Crne Gore: www.ucg.ac.me.

 

 

Napomene:

Lice koje je podnijelo zahtjev za priznavanje inostrane obrazovne isprave, a postupak priznavanja nije završen prije isteka roka za podnošenje prijave za upis, može uslovno konkurisati za upis i upisati se na osnovu potvrde da je pokrenut postupak priznavanja kod nadležnog organa. U slučaju da po zahtjevu za  priznavanje inostrane obrazovne isprave ne bude okončan do početka studijske godine, zahtjev bude odbijen ili ako inostrana obrazovna isprava ne daje pravo na upis na izabrani studijski program Univerziteta, smatraće se da upis nije ni izvršen.

 

U slučaju da kandidat podnosi duplikate umjesto traženih originalnih dokumenata, dužan je da potpiše izjavu da originalna dokumenta nije iskoristio za ostvarivanje prava na upis na nekom drugom studijskom programu. Kandidat koji da netačnu izjavu biće eliminisan iz kvalifikacionog postupka.

 

 

 

 

 

 

Dokumenti

Broj posjeta : 85

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.