Rektorat

Upravni odbor Univerziteta Crne Gore utvrdio  zahtjev za budžetskim sredstvima za 2022. godinu
Zahtjev Univerziteta Crne Gore za budžetskim sredstvima za 2022. godinu prema Vladi Crne Gore, u ukupnom iznosu od 25.534.603, 18 eura, utvrđen je danas na sjednici Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore.

Predsjednica Upravnog odbora UCG prof. dr Rajka Glušica kazala je da je Zahtjev zasnovan na osnovu zasebnih projekcija planiranih primitaka i izdataka 22 organizacione jedinice Univerziteta i Studentskog parlamenta UCG, za 2022. godinu, a u skladu sa Pravilima za izradu finansijskog plana i kapitalnog budžeta.

Zahtjev će biti dostavljen Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta i Ministarstvu finansija u propisanoj formi.

„Najveći dio budžeta odnosi se na izdatke za pokrivanje bruto zarada i doprinose (20.011.677,54 eura), te na naknade spoljnih saradnika i kliničara koje iznose 1.625.591.25 eura.  Dakle, da bi se nastavni proces neometano odvijao potrebno je obezbijediti 21. 637.268,79 eura, u skladu sa zaključenim ugovorima o radu i ugovorima o angažovanju i ostalih tokom 2022. godine“, objasnila je predsjednica Glušica

Na današnjoj sjednici, usvojen je i Predlog Senata UCG za upis 1.960 kandidata na dvogodišnje budžetske master studije UCG za studijsku 2021/22. godine, uključujući i  predlog broja studenata za upis na dvogodišnje master studije Medicinskog fakulteta - Fizioterapija (20) i Zdravstvena njega (20), pod uslovom da se postupak akreditacije i izdavanja licence za navedene studijske programe završi do raspisivanja konkursa.

Pored razmatranja raspolaganja imovinskim pravima na Univerzitetu Crne Gore, danas je usvojen i Predlog Finansijskog plana Univerzitetskog sportsko-kulturnog centra.   

Takođe, dato je ovlašćenje Mašinskom fakultetu za preduzimanje pravnih radnji za produženje roka važenja činidbene garancije kao garancije za dobro izvršenje posla po Ugovoru zaključenim sa Ministarstvom saobraćaja i pomorstva. Riječ je o ugovoru koji se odnosi na obavljanje poslova homologacije vozila za tip vozila i izdavanje sertifikata o homologaciji za pojedinačno vozilo shodno Pravilniku o tehničkim zahtjevima za vozila koja se uvoze ili prvi put stavljaju na tržište u Crnoj Gori.

Kada je riječ o kadrovskim pitanjima, na sjednici je danas konstatovan i početak mandata člana Upravnog odbora, prof. dr Dijane Vučković, iz reda predstavnika akademskog osoblja sa akademskim zvanjem na upražnjeno mjesto u V sazivu Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore iz oblasti društvenih nauka, a na osnovu odluke Senata UCG.

 

 

 

Broj posjeta : 549