Rektorat

Konkurs za upis na master studije za studijsku 2021/22. godinu - II rok
Konkurs za upis na master studije za studijsku 2021/22. godinu - II rok

 

 

UNIVERZITET CRNE GORE

 

raspisuje

 

KONKURS

ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU MASTER AKADEMSKIH I PRIMIJENJENIH STUDIJA UNIVERZITETA CRNE GORE, OBIMA 120 ECTS KREDITA ZA STUDIJSKU 2021/22.

koji se finansiraju iz Budžeta Crne Gore

(II upisni rok)

UNIVERZITETSKA JEDINICA / STUDIJSKI PROGRAM

BROJ STUDENATA

1.    BIOTEHNIČKI FAKULTET

45

Voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo

10

Zaštita bilja

5

Ratarstvo i povrtarstvo

8

Tehnologije u animalnoj proizvodnji

8

Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje

3

Rasadničarstvo

1

Agrobiznis i ruralni razvoj

7

Bezbjednost hrane

3

2.    EKONOMSKI FAKULTET

78

Ekonomija

45

Poslovna ekonomija

8

Menadžment

25

3.    ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET

214

Elektroenergetski sistem

36

Računari

36

Elektronika

40

Telekomunikacije

45

Automatika i industrijska elektrotehnika

41

Primijenjeno računarstvo

16

4.    FAKULTET DRAMSKIH UMJETNOSTI

11

Gluma

     2

Produkcija

4

Dramaturgija

5

5.    FAKULTET LIKOVNIH UMJETNOSTI

3

Vajarstvo

2

Grafički dizajn

1

6.    FAKULTET POLITIČKIH NAUKA

82

Komparativna politika

30

Međunarodni odnosi

23

Socijalna politika i socijalni rad

12

Novinarstvo

17

7.    FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE

20

Fizička kultura i zdravi stilovi života

12

Sport, fitnes i turizam

8

8.    FAKULTET ZA TURIZAM I HOTELIJERSTVO

126

Turizam

79

Međunarodno hotelijerstvo

47

9.    FILOLOŠKI FAKULTET

152

Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti

21

Srpski jezik i južnoslovenske književnosti

40

Engleski jezik i književnost

29

Engleski jezik-prevodilaštvo

18

Ruski jezik i književnost

      8

Italijanski jezik i književnost

12

Francuski jezik i književnost

21

Njemački jezik i književnost

3

10.  FILOZOFSKI FAKULTET

52

Filozofija

6

Sociologija

13

Pedagogija

3

Psihologija

3

Geografija

3

Istorija

8

Inkluzivno obrazovanje

10

Predškolsko vaspitanje i obrazovanje

6

11.  GRAĐEVINSKI FAKULTET

74

Građevinarstvo- konstrukcije

29

Građevinarstvo-infrastruktura

25

Menadžment u građevinarstvu

20

12.  MAŠINSKI FAKULTET

90

Mašinstvo

       23

Drumski saobraćaj

23

Kvalitet i standardizacija

9

Mehatronika

17

Energetska efikasnost

18

13.  METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET

84

Metalurgija i materijali

20

Hemijska tehnologija

27

Zaštita životne sredine

37

14.  MUZIČKA AKADEMIJA

25

Izvođačke umjetnosti 

16

Opšta muzička pedagogija

9

15.  POMORSKI FAKULTET KOTOR

31

Menadžment u pomorstvu i logistika

20

Pomorske nauke

11

16.  PRAVNI FAKULTET

17

Krivično pravo

5

Međunarodno pravo

12

17.  PRIRODNO - MATEMATIČKI FAKULTET

47

Matematika

      5

Matematika i računarske nauke

6

Računarske nauke

14

Fizika

9

Biologija

13

UKUPNO

1151

 

Ukupan broj mjesta na svakom studijskom programu povećava se za po 1% po principu afirmativne akcije.

 

Pravo prijave na konkurs za upis na master akademske i primijenjene studije obima 120 ECTS kredita ima crnogorski državljanin i stranac, u skladu sa zakonom, koji je stekao odgovarajuću kvalifikaciju VI podnivoa Nacionalnog okvira kvalifikacija (diploma osnovnih studija u obimu od najmanje 180 ECTS kredita), iz odgovarajuće oblasti nauka ili umjetnosti.

 

Upis na master akademske i primijenjene studije se vrši na konkurentskoj osnovi, u skladu sa rezultatima postignutim na osnovnim studijama obima najmanje 180 ECTS kredita i prijemnom ispitu, nakon sprovedenog postupka rangiranja, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju(«Službeni list Crne Gore», br. 44/14, 47/15, 40/16, 42/17, 71/17, 55/18, 03/19, 17/19, 47/19, 72/19, 74/20 i 104/21), Statutom Univerziteta Crne Gore (Bilten UCG, br. 337/15-posebno izdanje i 447/18) i Pravilnikom o uslovima, kriterijumima i postupku upisa u prvu godinu master studija  Univerziteta Crne Gore (Bilten UCG, br. 494/20 ).

 

Potrebna dokumentacija:

  • originalnu diplomu ili uvjerenje o završenim osnovnim studijama
  • kopiju biometrijske lične karte, a za strance odgovarajuću ličnu ispravu koja se izdaje u skladu sa posebnim propisom.

 

Stranac podnosi i dokaz o poznavanju jezika na kome se izvode studije, izuzev u slučaju kada je završio osnovne studije na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.

 

Prijava na konkurs se podnosi  27. oktobra 2021. godine studentskoj službi organizacione jedinice, u okviru radnog vremena te službe.

 

Neblagovremena i nepotpuna prijava neće se uzeti u razmatranje.

 

Za upis na master studijske programe kandidati su dužni da polože prijemni ispit za sve studijske programe master studija koji su oglašeni ovim konkursom, a koji je kao dodatni uslov za upis utvrđen Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta Crne Gore i Pravilnikom o uslovima, kriterijumima i postupku upisa u prvu godinu master studija  Univerziteta Crne Gore.

     

Sadržinu i strukturu prijemnog ispita utvrđuje organizaciona jedinica.

 

Informacija o načinu polaganja, strukturi i sadržini prijemnog ispita objavljena je na oglasnoj tabli i internet stranici organizacione jedinice.

 

Raspored polaganja prijemnog ispita kojim se definiše način provjere znanja na prijemnom ispitu (u pisanoj i/ili usmenoj formi) biće istaknut na oglasnoj tabli i internet stranici organizacione jedinice, a organizovaće se  od 28. do 30. oktobra 2021. godine.

 

Upis kandidata i izdavanje uvjerenja izvršiće se zaključno sa 04. novembrom 2021. godine, prema rasporedu organizacionih jedinica.

 

Uslovi, kriterijumi i postupak upisa u prvu godinu master akademskih i primijenjenih studija u obimu 120 ECTS, za sve studijske programe koji se realizuju na Univerzitetu Crne Gore  bliže su uređeni  Pravilnikom o uslovima, kriterijumima i postupku upisa u prvu godinu master studija  Univerziteta Crne Gore (Bilten UCG, br. 494/20 ).

 

Pravilnik je objavljen i na internet stranici Univerziteta Crne Gore: www.ucg.ac.me.

 

 

Napomene:

Lice koje je podnijelo zahtjev za priznavanje inostrane obrazovne isprave, a postupak priznavanja nije završen prije isteka roka za podnošenje prijave za upis, može uslovno konkurisati za upis i upisati se na osnovu potvrde da je pokrenut postupak priznavanja kod nadležnog organa. U slučaju da zahtjev za priznavanje inostrane obrazovne isprave ne bude okončan u okviru roka označenog za upis, bude odbijen ili ako inostrana obrazovna isprava ne daje pravo na upis na izabrani studijski program Univerziteta, smatraće se da uslovi za upis nijesu ispunjeni.

 

U slučaju da kandidat podnosi duplikate umjesto traženih originalnih dokumenata, dužan je da prilikom slanja originalnih dokumenata priloži original potpisane izjave da originalna dokumenta nije iskoristio za ostvarivanje prava na upis na nekom drugom studijskom programu. Kandidat koji da netačnu izjavu biće eliminisan iz kvalifikacionog postupka.

 

 

 

 

 

Broj posjeta : 1249

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.