Rektorat

Javni poziv za prikupljanje ponuda (tender) za davanje u zakup nepokretnosti
Javni poziv za prikupljanje ponuda (tender) za davanje u zakup nepokretnosti

UNIVERZITET CRNE GORE 

objavljuje 

JAVNI POZIV br. 02/21

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA (TENDER) ZA DAVANJE U ZAKUP NEPOKRETNOSTI - ZEMLJIŠTA U SVRHU OBAVLJANJA DJELATNOSTI RESTORANA I POKRETNIH UGOSTITELJSKIH OBJEKATA – KAFE BAROVA I PICERIJA

 

Predmet Javnog poziva je prikupljanje ponuda za davanje u zakup zemljišta – dijela katastarske parcele broj 1340/1, upisane u listu nepokretnosti 974 KO Podgorica I, u  ukupnoj površini 153 m2 (123,00 m2 + 30 m2) na lokaciji u Bulevaru Džordža Vašingtona br. 94, Podgorica.

Minimalni (početni) iznos zakupnine, na godišnjem nivou, utvrđen je u iznosu od 6.885,00 eura bez PDV-a.

Plaćanje zakupnine se vrši jednom godišnje, u rokovima koji se utvrđuju ugovorom o zakupu.

Zemljište iz tačke 1 Javnog poziva daje se u zakup na određeno vrijeme, na period od pet godina, s početkom zakupa ne ranije od 1. januara 2022. godine.

Predmetno zemljište daje se u zakup radi postavljanja privremenog objekta - ljetnje bašte u funkciji ugostiteljskog objekta, a u svrhu obavljanja djelatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata – kafe barova i picerija. Uređenje i postavljanje privremenog objekta definisaće se ugovorom o zakupu prostora, a u skladu sa urbanističko-tehničkim uslovima.

Ponuđač može izvršiti obilazak predmetnog zemljišta, uvidom na licu mjesta, za vrijeme za koje je otvoren Javni poziv, i to radnim danima (ponedjeljak-petak), u terminu od 12,00 do 14, 00 časova, kontakt telefon: 069/ 445- 345.

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u dnevnom štampanom mediju koji se distribuira na cijeloj teritoriji Crne Gore i na internet stranici Univerziteta Crne Gore www.ucg.ac.me, zaključno sa 15. decembrom 2021. godine, do 14,00 časova.

Ponude se dostavljaju neposrednom predajom u zatvorenoj koverti, sa naznakom „Za Javni poziv broj 02/21 godine – NE OTVARAJ PRIJE JAVNOG OTVARANJA PONUDA”, na adresu: Rektorat Univerziteta Crne Gore, Podgorica, Cetinjska broj 2, kancelarija Arhive, svakog radnog dana od 10, 00 do 14, 00 časova , zaključno sa  15. decembrom   2021. godine, do 14,00 časova.

Učesnici Javnog poziva su dužni da uplate depozit u iznosu od 10% od vrijednosti ponude za zemljište iz tačke 1 Javnog poziva, na žiro račun Univerziteta Crne Gore kod Crnogorske komercijalne banke A.D. Podgorica, br. 510-10115-56, sa naznakom „Učešće na Javni poziv broj 02/21” i da dokaz o uplaćenom depozitu podnesu zajedno sa ponudom u zatvorenoj koverti. Troškove prenosa depozita snosi ponuđač

Ukoliko je ponuda nevažeća ili nije prihvaćena depozit se vraća ponuđaču u roku od sedam dana od isteka roka za utvrđivanje rang liste. Ponuđaču čija je ponuda prihvaćena uplaćeni depozit se uračunava u zakupninu. Ukoliko ponuđač čija je ponuda prihvaćena ne potpiše ugovor u utvrđenom roku ili ne izvrši uplatu ponuđenog iznosa zakupnine u ugovorenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu da prisustvuju podnosioci ponuda, njihovi zastupnici ili punomoćnici, po priloženom punomoćju biće održano 15. decembra 2021. godine, u 15,00 časova, u Rektoratu Univerziteta Crne Gore, Podgorica, Cetinjska broj 2, sala br. 39d.

Podnesene ponude se ne mogu mijenjati niti dopunjavati.

Ponude se mogu povući najkasnije tri dana prije isteka roka Javnog poziva, davanjem pisane izjave ili dostavljanjem pisanog obavještenja o povlačenju ponude.

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju pravna lica registrovana za obavljanje djelatnosti za koje se zemljište daje pod zakup.

Učesnici Javnog poziva su dužni da pored ponude dostave:

  • naziv i adresu sjedišta privrednog društva;
  • potvrdu o registraciji iz Centralnog registra privrednih subjekata za domaća, odnosno dokaz o registraciji nadležnog organa matične države stranog ponuđača za strana lica;
  • rješenje o PIB-u pravnog lica;
  • rješenje o registraciji PDV-a;
  • ovlašćenje za zastupanje ponuđača;
  • ponuđeni iznos zakupnine izražen u eurima;
  • dokaz o izvršenoj uplati depozita u visini od 10% od vrijednosti ponude.

 

Dokazi moraju biti dostavljeni u originalu ili ovjerenoj kopiji, ne stariji od 6 mjeseci i to na jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.

Ponude koje su primljene nakon isteka roka utvrđenog u Javnom pozivu, ponude koje ne sadrže iznos zakupnine ili sadrže iznos zakupnine koji je niži od početnog, kao i ponude ponuđača koji nijesu uplatili depozite, smatraju se nevažećim.

Rangiranje i ocjena ponuda vrši se na osnovu kriterijuma-ponuđeni iznos zakupnine:

        Kriterijum ponuđeni iznos zakupnine .............. 100 bodova

Komisija vrši rangiranje ponuda za koje ocijeni da su formalno ispravne i finansijski i ukupno prihvatljive i utvrđuje rang listu.

Najviši ponuđeni iznos zakupnine vrednuje se sa maksimalnim brojem bodova, a bodovanje ostalih ponuda određuje se proporcionalno u odnosu na najviši ponuđeni iznos zakupnine.

Rok za donošenje odluke Komisije je 5 dana od dana otvaranja ponuda..

Učesnici na Javnom nadmetanju imaju pravo prigovora na odluku Komisiji u roku od 5 dana od dana dobijanja obavještenja o rezultatima Javnog poziva. Odluka Komisije po prigovoru je konačna.

Sa najpovoljnijim ponuđačem biće zaključen ugovor o zakupu.

Ukoliko prvorangirani ponuđač odbije da potpiše ugovor o zakupu u roku od 8 dana od dana dostavljanja poziva za zaključenje ugovora, Univerzitet Crne Gore zadržava depozit i poziva drugoraniranog ponuđača na zaključenje ugovora.

Komisija će Javni poziv oglasiti neuspjelim ukoliko rangirani ponuđači odbiju da potpišu ugovor o zakupu u ostavljenom roku. Komisija će proglasiti Javni poziv neuspjelim i u slučaju da se na Javni poziv ne prijavi nijedan ponuđač.

Zakupac nema pravo da zemljište koje je predmet javnog poziva dâ u podzakup.

Tenderska pravila objavljena su na internet stranici Univerziteta Crne Gore, uz Javni poziv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TENDERSKA PRAVILA

PO JAVNOM POZIVU UNIVERZITETA CRNE GORE

  1. 02/21

1.Tendersko davanje u zakup zemljišta organizuje i sprovodi tenderska komisija  imenovana Odlukom, br. 01-1489/ 3  od 1.12.2021. godine.

Tenderska komisija može da odlučuje ako sjednici prisustvuje više od polovine članova.

Tenderska komisija donosi odluku većinom glasova od ukupnog broja članova.

2.Pravo učešća na Javnom pozivu imaju pravna lica registrovana za obavljanje djelatnosti za koje se zemljište daje pod zakup 

3.Rangiranje i ocjena ponuda vrši se na osnovu kriterijuma: ponuđeni iznos  zakupnine 

Minimalni (početni) iznos zakupnine, na godišnjem nivou, utvrđen je u iznosu od 6.885,00 eura bez PDV-a.

Način plaćanja zakupnine: jednom godišnje, u rokovima koji se utvrđuju ugovorom o zakupu.

Ocjena ponude se vrši neposredno na sastanku tenderske komisije, a na osnovu bodovnog sistema zasnovanog na kriterijumima utvrđenim u tenderskim pravilima, i to:

        Kriterijum ponuđeni iznos zakupnine .............. 100 bodova

Najviši ponuđeni iznos zakupnine vrednuje se sa maksimalnim brojem bodova, a bodovanje ostalih ponuda određuje se proporcionalno u odnosu na najviši ponuđeni iznos zakupnine.

4.Ponudom se nudi iznos zakupnine za predmet tendera.

Podnesene ponude se ne mogu mijenjati niti dopunjavati.

Ponude se mogu povući u roku od tri dana prije isteka roka tendera.

Podnosioci ponude uplaćuju depozit za učešće na tenderu, u visini od 10% od vrijednosti ponude i dokaz o uplati dostavljaju uz ponudu, kao obavezni dio ponude.

5.Otvaranju ponuda mogu da prisustvuju podnosioci ponuda, njihovi zastupnici ili punomoćnici, po priloženom punomoćju.

Tenderska komisija otvara ponude i utvrđuje njihovu formalnu ispravnost.

6.Ponude za koje se ustanovi da nijesu pravovremeno primljene ili formalno ispravne, smatraju se nevažećim.

7.Tenderska komisija vrši rangiranje ponuda za koje ocijeni da su formalno ispravne i finansijski i ukupno prihvatljive i utvrđuje rang listu.

8.Rok za donošenje odluke tenderske komisije je 5 dana od dana otvaranja ponuda.

9.Učesnici na tenderu imaju pravo prigovora na odluku tenderskoj komisiji u roku od 5 dana od dana dobijanja obavještenja o rezultatima tendera. Odluka tenderske komisije po prigovoru je konačna.

10.Tenderska komisija će tender proglasiti neuspjelim ukoliko rangirani ponuđači odbiju da potpišu ugovor o zakupu u ostavljenom roku.

Tenderska komisija proglasiće tender neuspjelim i u slučaju da se na tender ne prijavi nijedan ponuđač.

11.Sa najpovoljnjim ponuđačem zaključuje se ugovor o zakupu. Ukoliko se sa ponuđačem koji je rangiran na prvom mjestu ne potpiše ugovor o zakupu, na zaključenje ugovora poziva se podnosilac drugorangirane ponude, odnosno naredni ponuđač/i sa utvrđene tender liste.

 

 

 

 

Broj posjeta : 485

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.