Rektorat

Pokrenuti postupci za izbor dekana Građevinskog, Elektrotehničkog i Biotehničkog fakulteta
Postupci za izbor dekana tri fakulteta Univerziteta Crne Gore - Građevinskog, Elektrotehničkog i Biotehničkog fakulteta,  pokrenuti su danas na sjedinici Upravnog odbora UCG, kojom je predsjedavala prof. dr Rajka Glušica.

Aktuelni dekani kojima ističe mandat u ovoj godini su prof. dr Marina Rakočević, na Građevinskom fakultetu, prof. dr Saša Mujović na ETF-u i prof. dr Božidarka Marković na Biotehničkom fakultetu. Konkursi za izbor dekana se objavljuju u Biltenu Univerziteta Crne Gore i u dnevnom listu koji izlazi u Crnoj Gori, a prijave se podnose u roku od 15 dana od objave konkursa u dnevnom listu.

Upravni odbor UCG je danas usvojio izvještaj Službe za unutrašnju reviziju UCG koja je prekinula reviziju na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje zbog ustanovljenog indikatora prevare po dva osnova. Prvi je nezakonito isplaćivanje ličnih primanja iz budžetskih sredstava, a na osnovu pravilnika koji proizvode povratno ili retroaktivno dejstvo. Drugi osnov je nezakonito finansiranje nevladinih organizacija na teret sredstava Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje i Univerziteta Crne Gore.

Na današnjoj sjednici usvojen je Konsolidovani finansijski izvještaj za 2021. godinu. Iz Sektora za finansije UCG ukazano je da je 2021. godina bila godina dobrih poslovnih rezultata Univerziteta Crne Gore koji je još jednom potvrdio svoju stabilnu poziciju. Zaključeno je da su se u toku prethodne godine poslovne aktivnosti realizovale profesionalno, racionalno i efikasno, na šta ukazuju mjerljivi pokazatelji uspješnog poslovanja. Usvojen je i Predlog izmjena i dopuna Pravila za izradu finansijskog plana i kapitalnog budžeta.

Univerzitet Crne Gore je realizovao i samoevaluaciju organizacionih jedinica, a u skladu sa preporukama tima Programa institucionalne evaluacije Evropske asocijacije univerziteta. Mišljenje o ovoj evaluaciji su predstavili iz Centra za unapređenje kvaliteta. Ona treba da da smjernice za poboljšanje nivoa kvaliteta u određenim segmentima, kao što su oblast kulture kvaliteta i akademskog integriteta, nastave, ljudskih resursa, evidencije o studentima i praćenja njihovog napredovanja, naučnoistraživačke i umjetničke djelatnosti, saradnje i mobilnosti i upravljanja resursima.   

Na doktorskim studijama Medicinskog fakulteta UCG danas je UO UCG, na predlog ovog fakulteta, odobrio dodatan upis četiri studenta na doktorskim studijama, u skladu sa rješenjem Ministarstva prosvjete iz 2019. godine o broju kandidata za upis.

Takođe, data je saglasnost Institutu za biologiju mora za potpisivanje ugovora sa „Hemosan“ d.o.o. Bar, za usluge uzorkovanja i monitoringa morskog ekosistema u akvatorijumu oko istražne platforme nakon bušenja za potrebe istraživanja ugljovodonika na crnogorskom primorju. Takođe, Institututu je data saglasnost za učešće na tenderu Program sanitarnog praćenja kvaliteta morske vode  za kupanje na kupalištima u sezoni 2022. godine, koje je raspisalo Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore.

Broj posjeta : 650

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.